สรุปผลประเมิน สถาบันการบินพลเรือน เดือนพฤษภาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันการบินพลเรือน 109,323.79191,706.00-75.4 %ไม่ผ่าน451.98512.00-13.3 %ไม่ผ่าน
รวม 109,324 191,706 -75.36 % ไม่ผ่าน 452 512 -13.28 % ไม่ผ่าน