สรุปผลประเมิน บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เดือนพฤษภาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (สำนักงานใหญ่)50,277.5462,000.00-23.3 %ไม่ผ่าน863.79151.6182.4 %ผ่าน
รวม 50,278 62,000 -23.32 % ไม่ผ่าน 864 152 82.45 % ผ่าน