สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของส่วนราชการ เดือนธันวาคม 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %0.00 %
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน10.00 %0.00 %
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค10.00 %0.00 %
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ10.00 %0.00 %
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1190.91 %90.91 %
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %
กองทัพบก101100.00 %99.01 %
กองทัพเรือ4245.24 %33.33 %
กองทัพอากาศ1450.00 %50.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %
กรมธนารักษ์560.00 %60.00 %
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %
กรมสรรพากร 8472.73 %77.38 %
กรมศุลกากร20.00 %0.00 %
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10.00 %100.00 %
กรมสรรพสามิต10.00 %0.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ10.00 %0.00 %
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์10.00 %0.00 %
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ7197.18 %95.77 %
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว1361.54 %53.85 %
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %
กรมกิจการผู้สูงอายุ1464.29 %64.29 %
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10866.36 %66.36 %
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %
กรมชลประทาน (สามเสน)20.00 %0.00 %
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %
กรมประมง1100.00 %100.00 %
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %0.00 %
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %
กรมส่งเสริมการเกษตร10.00 %0.00 %
กรมส่งเสริมสหกรณ์10.00 %0.00 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10.00 %100.00 %
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %
กรมการข้าว10.00 %0.00 %
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร10.00 %0.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม10.00 %0.00 %
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %
กรมการขนส่งทางบก 10.00 %0.00 %
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)10.00 %0.00 %
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %
กรมควบคุมมลพิษ10.00 %0.00 %
กรมป่าไม้ 10.00 %0.00 %
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม20.00 %0.00 %
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %0.00 %
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 616.67 %16.67 %
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %
กรมอุตุนิยมวิทยา 2844.44 %40.74 %
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน10.00 %0.00 %
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %
กรมการค้าภายใน3357.58 %51.52 %
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า10.00 %100.00 %
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า10.00 %0.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย10.00 %100.00 %
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)10.00 %0.00 %
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย771.43 %57.14 %
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม10.00 %0.00 %
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %
กรมราชทัณฑ์ 933.33 %33.33 %
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 10.00 %0.00 %
สำนักงานกิจการยุติธรรม 10.00 %0.00 %
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน10.00 %0.00 %
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)10.00 %0.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %
กรมศิลปากร 6684.85 %80.30 %
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)10.00 %0.00 %
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา10.00 %0.00 %
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน450.00 %25.00 %
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %
กรมการแพทย์ 2688.46 %80.77 %
กรมควบคุมโรค 250.00 %50.00 %
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์333.33 %66.67 %
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %
กรมอนามัย 250.00 %50.00 %
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา10.00 %0.00 %
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่560.00 %60.00 %
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ10.00 %0.00 %
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10820.00 %23.15 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน10.00 %0.00 %
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ10.00 %0.00 %
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %