สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน112,405.75120,500.00-7.2 %ไม่ผ่าน7,055.581,607.0777.2 %ผ่าน
รวม 112,406 120,500 -7.20 % ไม่ผ่าน 7,056 1,607 77.22 % ผ่าน