สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนธันวาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพสามิต194,951.06336,000.00-72.4 %ไม่ผ่าน8,446.944,638.1945.1 %ผ่าน
รวม 194,951 336,000 -72.35 % ไม่ผ่าน 8,447 4,638 45.09 % ผ่าน