สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนเมษายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ70,940.7154,000.0023.9 %ผ่าน1,245.781,292.16-3.7 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี2,247.125,209.34-131.8 %ไม่ผ่าน2,727.80210.8092.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,224.784,092.14-26.9 %ไม่ผ่าน229.54169.4826.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี2,692.034,830.00-79.4 %ไม่ผ่าน261.452.8598.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4,247.2110,643.70-150.6 %ไม่ผ่าน2,478.38354.5285.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,818.558,203.19-70.2 %ไม่ผ่าน2,763.73351.3987.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย14,980.647,279.5351.4 %ผ่าน698.77210.6069.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,450.976,609.53-91.5 %ไม่ผ่าน2,623.92202.7192.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,992.696,262.76-109.3 %ไม่ผ่าน2,753.25291.5689.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ4,804.598,972.00-86.7 %ไม่ผ่าน891.66172.4880.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,921.077,223.88-46.8 %ไม่ผ่าน3,469.29330.8590.5 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,640.4610,470.00-187.6 %ไม่ผ่าน694.64397.1042.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,924.3613,636.8514.4 %ไม่ผ่าน2,085.31256.5087.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี13,748.3417,198.99-25.1 %ไม่ผ่าน1,764.27719.7259.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง14,044.3527,584.52-96.4 %ไม่ผ่าน2,030.92230.9888.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี18,648.9118,075.103.1 %ไม่ผ่าน1,448.15324.0577.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี23,285.4321,661.887.0 %ไม่ผ่าน1,533.00301.8180.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี20,918.4534,135.00-63.2 %ไม่ผ่าน1,110.55628.4443.4 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี20,294.2624,943.00-22.9 %ไม่ผ่าน1,145.24414.3663.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,730.0723,019.00-16.7 %ไม่ผ่าน1,035.11260.1974.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,619.8517,259.0035.2 %ผ่าน1,185.38418.0064.7 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี4,748.634,175.0312.1 %ไม่ผ่าน685.96313.2554.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง21,807.8721,551.001.2 %ไม่ผ่าน1,163.61201.1482.7 %ผ่าน
รวม 322,731 357,035 -10.63 % ไม่ผ่าน 36,026 8,055 77.64 % ผ่าน