สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 146,491.98102,565.0030.0 %ผ่าน1,713.15569.1966.8 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี7,927.034,920.9637.9 %ผ่าน1,491.55432.9571.0 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)6,946.483,731.8746.3 %ผ่าน1,444.48242.2583.2 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)14,144.816,291.5855.5 %ผ่าน1,599.45665.0058.4 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี7,869.612,051.8373.9 %ผ่าน1,460.69462.6568.3 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา6,300.004,487.5128.8 %ผ่าน1,170.07574.4550.9 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง8,261.023,094.4562.5 %ผ่าน1,544.17542.8864.8 %ผ่าน
รวม 197,941 127,143 35.77 % ผ่าน 10,424 3,489 66.52 % ผ่าน