สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 151,601.34138,254.888.8 %ไม่ผ่าน2,182.78603.1272.4 %ผ่าน
รวม 151,601 138,255 8.80 % ไม่ผ่าน 2,183 603 72.37 % ผ่าน