สรุปผลประเมิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 98,954.1083,355.0015.8 %ไม่ผ่าน1,742.36638.4063.4 %ผ่าน
รวม 98,954 83,355 15.76 % ไม่ผ่าน 1,742 638 63.36 % ผ่าน