สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,002.58668.0077.8 %ผ่าน270.2856.7379.0 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,287.331,145.5065.2 %ผ่าน762.7058.8892.3 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ3,028.593,295.55-8.8 %ไม่ผ่าน629.59109.2782.6 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,898.123,858.4221.2 %ผ่าน1,295.15643.8750.3 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,335.531,100.0074.6 %ผ่าน743.69199.5073.2 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,131.02539.4082.8 %ผ่าน762.70143.0081.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ8,564.713,983.4453.5 %ผ่าน3,177.741,092.1965.6 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,805.654,216.98-50.3 %ไม่ผ่าน656.45504.4523.2 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ7,745.026,862.0311.4 %ไม่ผ่าน1,618.45630.7661.0 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ7,162.583,164.6555.8 %ผ่าน1,314.17104.0692.1 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ13,746.4312,985.595.5 %ไม่ผ่าน1,618.42521.0767.8 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ3,696.061,628.0056.0 %ผ่าน914.83650.3028.9 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,180.44757.0076.2 %ผ่าน819.750.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,289.21943.8071.3 %ผ่าน762.7063.9191.6 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,220.473,219.4223.7 %ผ่าน1,143.02363.3868.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,092.194,216.3917.2 %ไม่ผ่าน1,400.50562.6559.8 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ3,113.582,948.005.3 %ไม่ผ่าน1,618.4533.4297.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,182.041,419.0055.4 %ผ่าน1,009.91195.1880.7 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ28,240.9712,456.9955.9 %ผ่าน10,651.02151.4898.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,078.041.00100.0 %ผ่าน743.69516.2130.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,652.102,480.5232.1 %ผ่าน650.32433.7933.3 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,389.725,177.18-17.9 %ไม่ผ่าน1,219.09517.6257.5 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ6,464.892,862.7355.7 %ผ่าน400.04356.2510.9 %ไม่ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,249.703,843.00-18.3 %ไม่ผ่าน781.7442.5494.6 %ผ่าน
25.  รจจ.ศรีสะเกษ 36,857.5826,861.3727.1 %ผ่าน979.71369.3062.3 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,836.84788.0072.2 %ผ่าน572.54165.4271.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,366.911,931.4042.6 %ผ่าน777.37183.5976.4 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,872.23675.0076.5 %ผ่าน629.59151.7375.9 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,881.984,050.9317.0 %ไม่ผ่าน1,219.09512.5658.0 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,336.504,454.0016.5 %ไม่ผ่าน1,618.45591.1563.5 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,914.2128,057.96-40.9 %ไม่ผ่าน2,275.591,098.2051.7 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,270.441,656.0049.4 %ผ่าน762.70281.2663.1 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,044.80516.6783.0 %ผ่าน705.664.9999.3 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ33,986.9710,572.0068.9 %ผ่าน10,134.312,625.9674.1 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ3,936.824,208.01-6.9 %ไม่ผ่าน857.78133.8184.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ12,645.673,036.3076.0 %ผ่าน3,158.72793.3074.9 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,294.12652.0084.8 %ผ่าน397.1932.0191.9 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,303.64252.0094.1 %ผ่าน246.9525.4289.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,236.19372.0091.2 %ผ่าน323.5550.8984.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,324.07426.0090.1 %ผ่าน356.9035.6490.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,926.95177.0095.5 %ผ่าน215.140.9099.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,974.5881.0098.0 %ผ่าน264.522.8598.9 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,958.42192.0095.1 %ผ่าน176.150.8199.5 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,213.88195.0095.4 %ผ่าน278.2232.7688.2 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,967.09283.0092.9 %ผ่าน152.460.9099.4 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,025.60205.0094.9 %ผ่าน232.370.9099.6 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,970.60334.0091.6 %ผ่าน252.8930.5487.9 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,496.281,745.0061.2 %ผ่าน268.7833.0587.7 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,029.26185.0095.4 %ผ่าน178.220.9099.5 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,094.66541.0086.8 %ผ่าน264.0040.3484.7 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,977.67262.0093.4 %ผ่าน189.660.9099.5 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,883.53156.0096.0 %ผ่าน194.600.9099.5 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,157.25231.0094.4 %ผ่าน188.780.9599.5 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,320.09299.0093.1 %ผ่าน256.9133.0587.1 %ผ่าน
55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,211.082,660.7876.3 %ผ่าน1,047.94425.6059.4 %ผ่าน
56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,712.57699.0074.2 %ผ่าน501.70192.8561.6 %ผ่าน
57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ9,985.091,773.8582.2 %ผ่าน360.6461.7582.9 %ผ่าน
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,508.08605.0075.9 %ผ่าน505.95143.4571.6 %ผ่าน
59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,757.32945.0065.7 %ผ่าน389.4290.2576.8 %ผ่าน
60. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,661.16373.0077.5 %ผ่าน65.2726.5359.3 %ผ่าน
61. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,829.231,890.0082.5 %ผ่าน876.80258.4070.5 %ผ่าน
62. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ2,175.184,073.33-87.3 %ไม่ผ่าน1,219.09448.0963.2 %ผ่าน
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 146,934.3212,873.7072.6 %ผ่าน2,290.32911.1560.2 %ผ่าน
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 260,559.9911,721.0780.6 %ผ่าน1,103.18722.9834.5 %ผ่าน
65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3106,668.813,490.4096.7 %ผ่าน2,901.84407.7885.9 %ผ่าน
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 440,557.1211,848.0070.8 %ผ่าน1,469.75326.2777.8 %ผ่าน
67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร52,668.1710,792.0079.5 %ผ่าน2,799.84547.1180.5 %ผ่าน
68. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,977.695,630.37-89.1 %ไม่ผ่าน271.5381.7069.9 %ผ่าน
69. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ47,746.7123,427.0050.9 %ผ่าน372.85159.3457.3 %ผ่าน
70. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ97,077.6548,498.5350.0 %ผ่าน342.819,925.00-2,795.2 %ไม่ผ่าน
71. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ43,534.9651,030.19-17.2 %ไม่ผ่าน745.832,291.35-207.2 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์142,048.77130.7599.9 %ผ่าน517.24318.8138.4 %ผ่าน
73. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ106,989.31120,176.00-12.3 %ไม่ผ่าน1,462.11812.8644.4 %ผ่าน
74. วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ26,664.8911,050.0058.6 %ผ่าน435.95193.0055.7 %ผ่าน
75. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ27,671.169,891.0064.3 %ผ่าน245.87140.3242.9 %ผ่าน
76. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ9,543.545,363.8243.8 %ผ่าน1,127.05362.9167.8 %ผ่าน
รวม 1,200,145 516,111 57.00 % ผ่าน 84,146 34,034 59.55 % ผ่าน