สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน356.87105.8870.3 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,149.841,439.0054.3 %ผ่าน547.0340.0492.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,613.062,476.4731.5 %ผ่าน604.08270.4755.2 %ผ่าน
4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,781.352,033.0046.2 %ผ่าน908.33478.9747.3 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,226.34625.0080.6 %ผ่าน537.7480.0885.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย3,366.09924.0072.5 %ผ่าน642.1181.4587.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย4,692.841,726.0063.2 %ผ่าน775.231,065.03-37.4 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,171.652,440.0041.5 %ผ่าน953.24213.7577.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,978.192,272.0342.9 %ผ่าน889.3239.4295.6 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,621.342,567.5644.4 %ผ่าน815.20173.5278.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย5,982.809,847.17-64.6 %ไม่ผ่าน1,079.48421.6660.9 %ผ่าน
12. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,276.91683.0079.2 %ผ่าน604.08207.6965.6 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,277.521,301.0060.3 %ผ่าน604.0870.1688.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,946.79480.0083.7 %ผ่าน470.9760.3387.2 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,413.293,711.2015.9 %ไม่ผ่าน1,079.48400.4162.9 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดหนองคาย13,177.356,859.0047.9 %ผ่าน1,554.881,017.1734.6 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย7,562.395,442.0028.0 %ผ่าน1,459.80172.0488.2 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,654.477,390.47-30.7 %ไม่ผ่าน1,573.89616.4960.8 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,375.346,864.35-27.7 %ไม่ผ่าน1,079.4879.4292.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,057.782,914.004.7 %ไม่ผ่าน489.98309.6636.8 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,420.272,222.0035.0 %ผ่าน794.24163.7179.4 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,988.163,349.3144.1 %ผ่าน775.22261.0266.3 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,524.641,316.0076.2 %ผ่าน813.25333.5559.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,022.322,055.3032.0 %ผ่าน509.000.9599.8 %ผ่าน
25.  รจจ.หนองคาย 73,219.6928,004.7161.8 %ผ่าน822.94406.5450.6 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,720.90730.0073.2 %ผ่าน375.89100.5873.2 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,327.583,003.0830.6 %ผ่าน927.35376.4159.4 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,016.81869.0071.2 %ผ่าน489.98101.9179.2 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย4,075.714,465.16-9.6 %ไม่ผ่าน876.87472.1446.2 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,328.292,515.0024.4 %ผ่าน604.0839.5693.5 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย13,584.8716,706.64-23.0 %ไม่ผ่าน1,614.802,036.79-26.1 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,387.201,278.0062.3 %ผ่าน642.11261.5359.3 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,910.12843.0071.0 %ผ่าน451.95152.8166.2 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย33,200.3816,233.4651.1 %ผ่าน3,055.683,461.98-13.3 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,376.624,172.61-23.6 %ไม่ผ่าน623.0966.7489.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย17,425.417,381.6057.6 %ผ่าน2,049.29502.5575.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,057.90501.0090.1 %ผ่าน325.4553.2983.6 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,488.73410.0090.9 %ผ่าน374.0751.8786.1 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,672.18494.0089.4 %ผ่าน322.6353.2683.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,340.73281.0093.5 %ผ่าน461.2226.9294.2 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,627.26614.0086.7 %ผ่าน324.4350.0584.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,316.92325.0092.5 %ผ่าน411.6653.2487.1 %ผ่าน
43. สำนักงานศุลกากรหนองคาย49,472.3050,772.67-2.6 %ไม่ผ่าน1,802.09466.7174.1 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,001.067,436.53-48.7 %ไม่ผ่าน1,098.49891.1018.9 %ไม่ผ่าน
45. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย22,606.68495.0097.8 %ผ่าน226.0740.0482.3 %ผ่าน
46. สถานพินิจฯหนองคาย10,580.771,741.0083.5 %ผ่าน623.09116.9181.2 %ผ่าน
47. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย3,768.163,569.105.3 %ไม่ผ่าน813.25195.6575.9 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1105,654.8221,449.3679.7 %ผ่าน1,396.44636.2254.4 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 232,924.8713,928.0057.7 %ผ่าน1,491.58624.3658.1 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย5,075.428,294.64-63.4 %ไม่ผ่าน1,380.27285.0079.4 %ผ่าน
51. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย5,325.264,071.8423.5 %ผ่าน351.44341.202.9 %ไม่ผ่าน
52. วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย39,447.8715,613.0060.4 %ผ่าน205.681.8599.1 %ผ่าน
53. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย75,494.0356,597.9825.0 %ผ่าน938.93688.7126.6 %ผ่าน
54. วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย68,665.9626,797.4161.0 %ผ่าน325.35497.41-52.9 %ไม่ผ่าน
55. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย21,740.8412,615.2342.0 %ผ่าน70.78133.47-88.6 %ไม่ผ่าน
56. สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,879.505,605.3218.5 %ไม่ผ่าน932.1987.3490.6 %ผ่าน
57. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย11,590.104,763.0058.9 %ผ่าน1,233.65456.0063.0 %ผ่าน
รวม 763,586 393,515 48.46 % ผ่าน 47,560 20,393 57.12 % ผ่าน