สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,884.15935.0067.6 %ผ่าน288.78381.90-32.2 %ไม่ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,127.931,358.0056.6 %ผ่าน402.8884.3779.1 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต4,086.421,434.0064.9 %ผ่าน726.13219.3569.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,229.701,511.0064.3 %ผ่าน840.25333.0760.4 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,027.372,268.0025.1 %ผ่าน440.91149.2966.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,078.981,276.0058.6 %ผ่าน383.86208.9045.6 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,261.482,217.0032.0 %ผ่าน440.91355.7519.3 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,835.362,136.00-16.4 %ไม่ผ่าน376.9627.8892.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,080.901,870.0054.2 %ผ่าน764.18414.8445.7 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,375.791,989.0041.1 %ผ่าน478.94298.7237.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต7,041.5621,658.00-207.6 %ไม่ผ่าน1,429.74261.2081.7 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,618.852,900.0019.9 %ไม่ผ่าน593.04333.0643.8 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,388.83624.0081.6 %ผ่าน516.9837.5392.7 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,160.54855.0072.9 %ผ่าน402.88164.3359.2 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,179.053,315.0020.7 %ผ่าน764.18249.1867.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต8,453.3659,460.00-603.4 %ไม่ผ่าน1,220.571,474.92-20.8 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,302.055,510.00-3.9 %ไม่ผ่าน1,296.63329.6374.6 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,384.33893.5279.6 %ผ่าน916.31758.4517.2 %ไม่ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต21,832.2512,674.5241.9 %ผ่าน1,258.60101.9091.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,157.85710.0077.5 %ผ่าน421.9046.5589.0 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,893.943,042.0021.9 %ผ่าน650.09337.1748.1 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,920.26896.0077.1 %ผ่าน726.15157.1578.4 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,456.19992.0071.3 %ผ่าน535.99221.7158.6 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,616.603,808.00-5.3 %ไม่ผ่าน574.0240.2293.0 %ผ่าน
25.  รจจ.ภูเก็ต 77,204.04118,230.50-53.1 %ไม่ผ่าน1,062.02837.9921.1 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,876.80417.6385.5 %ผ่าน307.80153.9250.0 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต6,074.207,542.90-24.2 %ไม่ผ่าน1,562.86292.2881.3 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,666.371,999.5045.5 %ผ่าน612.06137.2977.6 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต5,233.857,960.59-52.1 %ไม่ผ่าน1,068.44269.2774.8 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,302.922,395.0044.3 %ผ่าน878.28111.5287.3 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,179.6514,292.00-8.4 %ไม่ผ่าน1,148.26905.1121.2 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,519.551,294.0063.2 %ผ่าน535.99184.9565.5 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,789.75412.0085.2 %ผ่าน269.77159.6240.8 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต36,061.6540,992.00-13.7 %ไม่ผ่าน2,073.943,264.21-57.4 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,374.323,880.00-15.0 %ไม่ผ่าน555.01151.5872.7 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต31,563.2916,151.4048.8 %ผ่าน3,255.281,040.5268.0 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,956.781,200.0075.8 %ผ่าน329.3691.2072.3 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,143.21963.0076.8 %ผ่าน371.2495.0074.4 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,055.713,750.0071.3 %ผ่าน440.9133.6692.4 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,966.391,861.0062.5 %ผ่าน383.86113.5070.4 %ผ่าน
41. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,074.8349.5995.4 %ผ่าน
42. ด่านศุลกากรภูเก็ต5,661.305,282.006.7 %ไม่ผ่าน593.04122.5579.3 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,421.225,520.00-24.9 %ไม่ผ่าน783.20595.6523.9 %ผ่าน
44. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,714.6116,611.9215.7 %ไม่ผ่าน242.8549.3379.7 %ผ่าน
45. สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,864.19884.0052.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
46. สพ.ภูเก็ต9,668.633,635.5062.4 %ผ่าน521.24160.2869.3 %ผ่าน
47. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต3,306.681,384.0058.1 %ผ่าน440.91285.3135.3 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต45,781.1710,269.0077.6 %ผ่าน651.12245.8862.2 %ผ่าน
49. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต17,271.102,755.5084.0 %ผ่าน277.02122.0056.0 %ผ่าน
50. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,115.5647,659.00-13.2 %ไม่ผ่าน551.71261.5052.6 %ผ่าน
51. วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,212.2614,606.019.9 %ไม่ผ่าน221.51175.1520.9 %ผ่าน
52. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต135,549.0077,761.0042.6 %ผ่าน297.42228.9623.0 %ผ่าน
53. สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง43,502.23ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ213.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
54. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,562.896,959.0062.5 %ผ่าน64.12106.80-66.6 %ไม่ผ่าน
55. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน92.91438.90-372.4 %ไม่ผ่าน
56. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,870.234,926.00-27.3 %ไม่ผ่าน688.12453.1834.1 %ผ่าน
57. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต14,340.597,670.0146.5 %ผ่าน1,776.11256.5085.6 %ผ่าน
58. ตำรวจภูธรภาค 8 61,611.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ8,539.302,818.1667.0 %ผ่าน
รวม 667,702 563,597 15.59 % ไม่ผ่าน 48,121 21,198 55.95 % ผ่าน