สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ1,435.58388.0073.0 %ผ่าน245.0090.4863.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,192.451,755.0020.0 %ไม่ผ่าน252.2983.6266.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ2,046.011,847.009.7 %ไม่ผ่าน344.8089.0174.2 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,575.471,557.0039.5 %ผ่าน298.58464.06-55.4 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ1,959.691,154.0041.1 %ผ่าน324.86262.6719.1 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,473.41725.0070.7 %ผ่าน374.74298.0920.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,439.203,245.0026.9 %ผ่าน704.08583.7217.1 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ3,004.002,300.0023.4 %ผ่าน580.09198.4665.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,630.51602.0077.1 %ผ่าน424.64454.42-7.0 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,387.392,568.5724.2 %ผ่าน408.3614.5996.4 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ13,377.198,093.1139.5 %ผ่าน554.38250.3754.8 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ2,749.442,474.1010.0 %ไม่ผ่าน404.68105.0774.0 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ2,362.591,266.0046.4 %ผ่าน364.7658.3784.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ1,740.58748.0057.0 %ผ่าน284.92145.9348.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,722.402,588.004.9 %ไม่ผ่าน434.62262.6739.6 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบ214.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,144.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ12,321.771,100.0091.1 %ผ่าน803.88148.7181.5 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ2,631.221,232.0053.2 %ผ่าน371.29204.3045.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ26,098.813,046.0088.3 %ผ่าน1,153.18104.7890.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ2,527.391,588.0037.2 %ผ่าน324.84436.38-34.3 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ2,843.752,520.0011.4 %ไม่ผ่าน454.58374.5917.6 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ2,647.002,463.007.0 %ไม่ผ่าน359.60116.7567.5 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,219.391,575.0051.1 %ผ่าน494.50203.1358.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,740.082,848.45-4.0 %ไม่ผ่าน414.66140.5166.1 %ผ่าน
25.  รจจ.อำนาจเจริญ 51,629.5144,928.0013.0 %ไม่ผ่าน566.46519.488.3 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ1,409.15637.0054.8 %ผ่าน235.0161.7573.7 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,731.402,163.6020.8 %ผ่าน304.88248.6618.4 %ไม่ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ1,736.54545.0068.6 %ผ่าน274.94227.6517.2 %ไม่ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,803.833,951.8831.9 %ผ่าน451.13289.2335.9 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ2,090.751,095.0047.6 %ผ่าน344.80251.6127.0 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,570.2820,184.00-60.6 %ไม่ผ่าน1,534.341,416.057.7 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,140.411,686.0021.2 %ผ่าน344.79262.6623.8 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ1,498.47675.0055.0 %ผ่าน245.0280.2867.2 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,155.211,385.0035.7 %ผ่าน334.82116.7565.1 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ9,826.7213,117.12-33.5 %ไม่ผ่าน551.48567.27-2.9 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา1,033.00460.0055.5 %ผ่าน36.8340.48-9.9 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน72.26108.69-50.4 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ967.21355.0063.3 %ผ่าน59.9427.7453.7 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม991.53403.0059.4 %ผ่าน54.3355.39-2.0 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน968.95508.0047.6 %ผ่าน68.4453.8121.4 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ3,521.784,922.52-39.8 %ไม่ผ่าน504.48747.16-48.1 %ไม่ผ่าน
43. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,919.981,490.0062.0 %ผ่าน393.00184.4953.1 %ผ่าน
44. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ2,854.063,541.00-24.1 %ไม่ผ่าน454.58290.7036.1 %ผ่าน
45. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ16,190.7423,584.00-45.7 %ไม่ผ่าน697.44802.62-15.1 %ไม่ผ่าน
46. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,348.78593.4092.9 %ผ่าน400.63134.5066.4 %ผ่าน
47. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน30,068.0217,744.0041.0 %ผ่าน486.85453.096.9 %ไม่ผ่าน
48. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ47,830.795,319.1988.9 %ผ่าน1,141.051.9099.8 %ผ่าน
49. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ34,665.2812,239.1964.7 %ผ่าน197.15136.4130.8 %ผ่าน
50. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ13,036.467,778.0040.3 %ผ่าน568.54224.7360.5 %ผ่าน
รวม 362,114 216,988 40.08 % ผ่าน 20,701 12,394 40.13 % ผ่าน