สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม1,270.18548.0056.9 %ผ่าน275.0857.9878.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,418.301,760.0048.5 %ผ่าน414.5158.1086.0 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม1,579.891,634.00-3.4 %ไม่ผ่าน304.73174.1542.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,816.371,586.0058.4 %ผ่าน624.08717.06-14.9 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม2,712.94990.0063.5 %ผ่าน444.45127.8371.2 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม1,708.541,089.0036.3 %ผ่าน324.69188.8341.8 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม8,330.76894.7489.3 %ผ่าน1,053.23542.8648.5 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม4,091.782,328.3743.1 %ผ่าน665.0031.0795.3 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,291.222,993.8643.4 %ผ่าน843.63849.28-0.7 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม3,244.451,691.0047.9 %ผ่าน334.3111.2496.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม9,416.7211,279.31-19.8 %ไม่ผ่าน733.87522.9728.7 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม2,734.251,143.0058.2 %ผ่าน494.35252.6548.9 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,114.99833.0060.6 %ผ่าน296.8629.0590.2 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม1,981.72858.0056.7 %ผ่าน364.61273.1625.1 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,035.742,730.0010.1 %ไม่ผ่าน504.33350.8130.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนครพนม10,246.4211,002.45-7.4 %ไม่ผ่าน883.571,127.99-27.7 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,185.295,396.87-28.9 %ไม่ผ่าน664.00299.2554.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม24,338.421,865.2792.3 %ผ่าน3,897.53173.4795.5 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม13,458.5810,038.7025.4 %ผ่าน1,083.17175.0483.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม18,553.051,731.0090.7 %ผ่าน406.54804.65-97.9 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม2,875.952,472.1114.0 %ไม่ผ่าน484.35475.001.9 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม3,022.061,393.0053.9 %ผ่าน497.14669.75-34.7 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,979.981,921.0761.4 %ผ่าน634.07374.8440.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,798.964,895.37-28.9 %ไม่ผ่าน404.5378.4480.6 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม6,304.383,458.8845.1 %ผ่าน773.7979.5189.7 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,783.092,610.7731.0 %ผ่าน484.37352.9827.1 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม1,825.38965.0047.1 %ผ่าน334.67147.1656.0 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,571.954,461.482.4 %ไม่ผ่าน574.00316.6644.8 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม4,065.832,992.0026.4 %ผ่าน686.65743.92-8.3 %ไม่ผ่าน
30. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม40,331.1823,781.4341.0 %ผ่าน813.95495.6439.1 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม11,254.5716,689.00-48.3 %ไม่ผ่าน1,852.202,524.95-36.3 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,412.291,910.0020.8 %ผ่าน404.51295.5126.9 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม2,182.271,578.0027.7 %ผ่าน334.675,012.90-1,397.9 %ไม่ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม34,999.9014,444.0058.7 %ผ่าน2,906.63333.5088.5 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,236.071,958.0012.4 %ไม่ผ่าน404.5311,033.68-2,627.5 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม8,239.449,764.00-18.5 %ไม่ผ่าน584.94867.91-48.4 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน2,578.01308.0088.1 %ผ่าน66.1466.22-0.1 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม948.62329.0065.3 %ผ่าน63.0669.06-9.5 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก909.15442.0051.4 %ผ่าน83.4486.87-4.1 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า886.08153.0082.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง993.89683.0031.3 %ผ่าน81.5494.15-15.5 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก816.86312.0061.8 %ผ่าน67.310.9598.6 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์866.03293.0066.2 %ผ่าน68.300.9598.6 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร878.97401.0054.4 %ผ่าน57.9774.94-29.3 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม1,054.22310.0070.6 %ผ่าน84.3775.1610.9 %ไม่ผ่าน
46. ด่านศุลกากรนครพนม24,194.8431,997.00-32.2 %ไม่ผ่าน1,173.27287.6375.5 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,407.024,018.80-18.0 %ไม่ผ่าน584.17603.25-3.3 %ไม่ผ่าน
48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม1,594.381,397.0012.4 %ไม่ผ่าน176.62152.0013.9 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม1,364.951,286.025.8 %ไม่ผ่าน210.24152.0027.7 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม1,604.971,367.7014.8 %ไม่ผ่าน256.19152.0040.7 %ผ่าน
51. ท่าอากาศยานนครพนม98,555.25100,631.72-2.1 %ไม่ผ่าน516.77592.52-14.7 %ไม่ผ่าน
52. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,593.522,724.00-70.9 %ไม่ผ่าน54.2857.95-6.8 %ไม่ผ่าน
53. สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,145.86300.0073.8 %ผ่าน49.9332.3035.3 %ผ่าน
54. สพ.นครพนม29,073.927,279.9975.0 %ผ่าน597.16277.9253.5 %ผ่าน
55.  รจก.นครพนม 54,600.0571,609.00-31.2 %ไม่ผ่าน1,016.75865.7414.9 %ไม่ผ่าน
56. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครพนม3,374.213,389.91-0.5 %ไม่ผ่าน514.31826.28-60.7 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 116,678.7111,685.1229.9 %ผ่าน652.34813.36-24.7 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 214,819.8210,510.0829.1 %ผ่าน775.16463.2940.2 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม12,640.918,892.6729.7 %ผ่าน234.11639.29-173.1 %ไม่ผ่าน
60. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม29,565.624,189.3085.8 %ผ่าน358.61174.9351.2 %ผ่าน
61. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม41,475.7821,500.0048.2 %ผ่าน899.54405.9154.9 %ผ่าน
62. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง30,582.7216,312.0046.7 %ผ่าน476.62683.15-43.3 %ไม่ผ่าน
63. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม11,295.777,605.9932.7 %ผ่าน53.29271.46-409.4 %ไม่ผ่าน
64. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม14,441.774,980.0065.5 %ผ่าน1,292.71363.1571.9 %ผ่าน
รวม 664,355 472,594 28.86 % ผ่าน 37,252 38,852 -4.30 % ไม่ผ่าน