สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่1,623.23501.0069.1 %ผ่าน322.98100.6968.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,332.101,093.0053.1 %ผ่าน423.540.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่1,525.851,338.4012.3 %ไม่ผ่าน313.00208.3933.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,085.282,656.0013.9 %ไม่ผ่าน572.47531.047.2 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่1,998.81774.0061.3 %ผ่าน439.21205.1553.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดแพร่1,554.65564.0063.7 %ผ่าน332.95228.8931.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่4,842.821,960.7859.5 %ผ่าน742.13955.45-28.7 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,188.472,705.00-23.6 %ไม่ผ่าน513.73332.5035.3 %ผ่าน
9. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่58,242.822,478.0995.7 %ผ่าน733.46544.4225.8 %ผ่าน
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่20,985.098,149.6661.2 %ผ่าน831.95233.4771.9 %ผ่าน
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่2,914.041,927.8033.8 %ผ่าน532.56406.9323.6 %ผ่าน
12. สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,286.67488.0078.7 %ผ่าน452.7258.3787.1 %ผ่าน
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,704.78406.6485.0 %ผ่าน482.66359.3925.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่2,670.181,692.8136.6 %ผ่าน278.6091.1967.3 %ผ่าน
15. สำนักงานจังหวัดแพร่8,563.5023,349.29-172.7 %ไม่ผ่าน792.041,270.52-60.4 %ไม่ผ่าน
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,467.523,473.0022.3 %ผ่าน722.18169.3076.6 %ผ่าน
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่3,682.351,503.0059.2 %ผ่าน472.68106.0777.6 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่7,757.847,366.715.0 %ไม่ผ่าน749.01102.1586.4 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่3,550.021,306.0063.2 %ผ่าน462.70281.9439.1 %ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่3,484.002,856.0018.0 %ไม่ผ่าน592.43290.8450.9 %ผ่าน
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่3,483.771,363.0060.9 %ผ่าน466.84388.1716.9 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่6,191.863,200.0048.3 %ผ่าน622.38332.4546.6 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,523.024,960.00-40.8 %ไม่ผ่าน412.80117.6571.5 %ผ่าน
24.  รจจ.แพร่ 53,078.8330,404.5942.7 %ผ่าน845.27302.2064.2 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่1,418.69623.0056.1 %ผ่าน313.00136.5956.4 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,362.311,083.0054.2 %ผ่าน348.64253.0327.4 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่1,942.221,007.0048.2 %ผ่าน362.90288.5720.5 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,614.223,985.1429.0 %ผ่าน602.42304.0049.5 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,221.592,392.9743.3 %ผ่าน671.6267.7389.9 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่20,966.1212,672.0039.6 %ผ่าน2,006.271,128.4943.8 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 2,553.471,614.1436.8 %ผ่าน472.68149.1568.4 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่1,804.69708.0060.8 %ผ่าน342.94241.6829.5 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่56,159.3414,879.0173.5 %ผ่าน6,142.853,309.2546.1 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,341.714,228.92-80.6 %ไม่ผ่าน289.1344.6084.6 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่10,343.447,747.7325.1 %ผ่าน537.68285.9546.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย946.55588.0037.9 %ผ่าน53.7258.90-9.6 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่1,434.70897.0037.5 %ผ่าน92.680.9099.0 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง906.55457.0049.6 %ผ่าน69.540.9598.6 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง903.84344.0061.9 %ผ่าน89.170.9598.9 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น891.79411.0053.9 %ผ่าน87.3538.0056.5 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง1,238.52726.0041.4 %ผ่าน110.060.9599.1 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น1,010.93539.0046.7 %ผ่าน57.8538.0034.3 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่862.04189.0078.1 %ผ่าน45.200.9597.9 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่5,899.416,092.40-3.3 %ไม่ผ่าน552.522,601.71-370.9 %ไม่ผ่าน
45. ท่าอากาศยานแพร่46,681.3327,656.6040.8 %ผ่าน493.68584.93-18.5 %ไม่ผ่าน
46. สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,232.87459.0085.8 %ผ่าน70.9915.5978.0 %ผ่าน
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่3,157.863,320.00-5.1 %ไม่ผ่าน249.33244.152.1 %ไม่ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่10,793.832,521.3876.6 %ผ่าน1,819.97441.2475.8 %ผ่าน
49. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 215,105.646,167.6959.2 %ผ่าน786.22564.7528.2 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 14,866.6412,409.7416.5 %ไม่ผ่าน713.40478.8032.9 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่13,357.7210,308.5322.8 %ผ่าน965.66393.8959.2 %ผ่าน
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,454.565,306.00-19.1 %ไม่ผ่าน321.67324.03-0.7 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยการอาชีพลอง28,183.5815,045.0046.6 %ผ่าน433.60890.15-105.3 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพสอง26,566.879,651.7463.7 %ผ่าน365.14300.6017.7 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่32,339.3014,212.0056.1 %ผ่าน369.22525.88-42.4 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเทคนิคแพร่41,532.3573,070.00-75.9 %ไม่ผ่าน1,275.47425.5566.6 %ผ่าน
57. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่32,623.4510,839.0066.8 %ผ่าน328.94746.92-127.1 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่42,730.7235,112.0017.8 %ไม่ผ่าน981.30525.8346.4 %ผ่าน
59. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่164,488.813,437.4097.9 %ผ่าน88.1087.610.6 %ไม่ผ่าน
60. สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)24,731.5818,196.0826.4 %ผ่าน2,230.436,027.75-170.3 %ไม่ผ่าน
61. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)14,845.045,827.8160.7 %ผ่าน2,299.01768.3566.6 %ผ่าน
62. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่8,376.354,307.0048.6 %ผ่าน525.63351.1733.2 %ผ่าน
รวม 858,628 425,548 50.44 % ผ่าน 40,676 30,266 25.59 % ผ่าน