สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย1,811.88719.0060.3 %ผ่าน418.02164.0260.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,462.961,477.0040.0 %ผ่าน527.8252.1590.1 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,131.841,642.0023.0 %ผ่าน457.94406.1811.3 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย5,217.302,201.0057.8 %ผ่าน767.321,089.36-42.0 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย2,661.551,983.0025.5 %ผ่าน557.74213.9761.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,262.531,592.0029.6 %ผ่าน497.86241.6351.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,933.541,193.0069.7 %ผ่าน727.401,472.61-102.4 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,736.271,800.0034.2 %ผ่าน723.73243.6866.3 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย6,347.902,308.4663.6 %ผ่าน1,146.56834.0427.3 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. เชียงราย5,888.313,190.0545.8 %ผ่าน847.161,106.47-30.6 %ไม่ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 54,583.2113,681.0074.9 %ผ่าน1,286.2872.5494.4 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,349.22145.7095.6 %ผ่าน617.62776.15-25.7 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,206.84679.0069.2 %ผ่าน507.8430.7194.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย1,915.04968.0049.5 %ผ่าน437.98318.2527.3 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,196.253,120.0025.6 %ผ่าน617.56532.5613.8 %ไม่ผ่าน
16. สำน้กงานจังหวัดเชียงราย12,544.0435,637.00-184.1 %ไม่ผ่าน1,296.262,136.86-64.8 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย6,902.655,008.0027.4 %ผ่าน1,106.64598.9845.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย2,984.131,798.0039.7 %ผ่าน597.6680.7586.5 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย28,459.7210,672.4662.5 %ผ่าน1,857.66210.3888.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย3,369.112,252.0033.2 %ผ่าน457.94285.9537.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,836.393,394.0811.5 %ไม่ผ่าน697.46474.6331.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,663.091,908.0047.9 %ผ่าน687.48369.5446.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย8,770.443,086.1264.8 %ผ่าน1,246.36663.9546.7 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย4,188.534,608.67-10.0 %ไม่ผ่าน597.66152.3174.5 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย1,681.80780.0053.6 %ผ่าน398.17139.0765.1 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย26,475.27182.0099.3 %ผ่าน602.09522.5013.2 %ไม่ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย2,359.831,157.0051.0 %ผ่าน487.88285.9641.4 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย18,645.876,645.7064.4 %ผ่าน946.96720.6423.9 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย2,850.72867.2069.6 %ผ่าน627.60146.6976.6 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย14,669.7819,491.62-32.9 %ไม่ผ่าน2,544.852,123.8916.5 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,707.162,578.004.8 %ไม่ผ่าน587.68220.7662.4 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,505.29963.0061.6 %ผ่าน497.86179.9363.9 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 49,355.5213,016.0073.6 %ผ่าน5,888.573,456.0541.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,124.023,727.00-19.3 %ไม่ผ่าน627.60237.5862.1 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย11,136.8912,358.00-11.0 %ไม่ผ่าน908.26798.1012.1 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล905.03296.0067.3 %ผ่าน67.4915.5577.0 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ988.21392.0060.3 %ผ่าน120.3839.0167.6 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน1,001.58379.0062.2 %ผ่าน50.6028.8543.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง1,113.61685.0038.5 %ผ่าน97.2671.0327.0 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด1,474.15758.0048.6 %ผ่าน62.0275.42-21.6 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย847.13256.0069.8 %ผ่าน66.3330.8153.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน1,330.931,000.0024.9 %ผ่าน115.3959.6548.3 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย1,583.911,860.60-17.5 %ไม่ผ่าน108.374.5495.8 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน1,428.48576.0059.7 %ผ่าน89.8657.8435.6 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง868.82180.0079.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว943.13482.0048.9 %ผ่าน51.817.3185.9 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย867.03371.0057.2 %ผ่าน93.2430.8266.9 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย1,252.441,196.004.5 %ไม่ผ่าน92.6431.1766.4 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น799.53364.0054.5 %ผ่าน95.6913.4086.0 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย1,201.39513.0057.3 %ผ่าน73.1733.4654.3 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า393.41374.004.9 %ไม่ผ่าน107.1857.9645.9 %ผ่าน
52. ด่านศุลกากรเชียงของ30,659.8625,065.1918.2 %ไม่ผ่าน769.82277.1464.0 %ผ่าน
53. ด่านศุลกากรเชียงแสน10,916.1512,233.00-12.1 %ไม่ผ่าน823.85761.287.6 %ไม่ผ่าน
54. ด่านศุลกากรแม่สาย570,924.2548,011.0191.6 %ผ่าน1,559.18854.3845.2 %ผ่าน
55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย7,672.3410,891.00-42.0 %ไม่ผ่าน1,116.622,021.89-81.1 %ไม่ผ่าน
56. สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,766.455,480.00-45.5 %ไม่ผ่าน90.4584.157.0 %ไม่ผ่าน
57. สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,158.24562.2074.0 %ผ่าน328.2031.5890.4 %ผ่าน
58. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,230.037,380.0039.7 %ผ่าน495.64222.7355.1 %ผ่าน
59. เรือนจำกลางเชียงราย68,197.29116,498.00-70.8 %ไม่ผ่าน1,726.721,103.1836.1 %ผ่าน
60. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,854.832,497.6968.2 %ผ่าน1,568.32247.8384.2 %ผ่าน
61. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย3,881.585,489.41-41.4 %ไม่ผ่าน717.42123.4582.8 %ผ่าน
62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 117,294.3913,437.8922.3 %ผ่าน1,283.36822.7935.9 %ผ่าน
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 214,899.4111,174.1025.0 %ผ่าน1,299.09700.6346.1 %ผ่าน
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 313,317.4310,303.5322.6 %ผ่าน1,311.00547.0858.3 %ผ่าน
65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 415,312.0111,188.2826.9 %ผ่าน1,189.32964.5118.9 %ไม่ผ่าน
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย18,566.958,153.0056.1 %ผ่าน1,559.72355.0577.2 %ผ่าน
67. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย17,519.615,395.0169.2 %ผ่าน406.441,063.67-161.7 %ไม่ผ่าน
68. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย29,966.1614,763.0050.7 %ผ่าน524.881,008.74-92.2 %ไม่ผ่าน
69. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง24,148.2215,276.0036.7 %ผ่าน304.28869.40-185.7 %ไม่ผ่าน
70. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย31,050.4430,218.002.7 %ไม่ผ่าน469.91944.52-101.0 %ไม่ผ่าน
71. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย30,656.6430,816.00-0.5 %ไม่ผ่าน557.18786.54-41.2 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย39,009.3164,134.00-64.4 %ไม่ผ่าน1,241.91611.6650.7 %ผ่าน
73. วิทยาลัยเทคนิคเทิง28,448.5813,121.0053.9 %ผ่าน380.35475.00-24.9 %ไม่ผ่าน
74. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย51,364.7765,470.00-27.5 %ไม่ผ่าน1,255.161,068.5514.9 %ไม่ผ่าน
75. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย18,636.723,008.0183.9 %ผ่าน73.96101.41-37.1 %ไม่ผ่าน
76. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)5,148.584,387.0014.8 %ไม่ผ่าน1,320.32358.1572.9 %ผ่าน
77. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)15,030.5513,057.5013.1 %ไม่ผ่าน2,366.431,870.5421.0 %ผ่าน
78. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย13,611.9710,212.0025.0 %ผ่าน1,307.60595.3154.5 %ผ่าน
79. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ9,519.6421,090.00-121.5 %ไม่ผ่าน1,840.40276.4585.0 %ผ่าน
รวม 1,440,696 755,824 47.54 % ผ่าน 61,980 41,063 33.75 % ผ่าน