สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,467.58626.0057.3 %ผ่าน410.6142.7489.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,188.641,353.4038.2 %ผ่าน297.700.09100.0 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,720.19788.0054.2 %ผ่าน420.59467.29-11.1 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,787.051,842.0061.5 %ผ่าน710.01464.4434.6 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน1,893.98930.0050.9 %ผ่าน470.4980.0083.0 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,628.40600.0063.2 %ผ่าน430.57324.8624.6 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,593.662,531.0044.9 %ผ่าน859.70615.4528.4 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,091.553,250.00-55.4 %ไม่ผ่าน472.501.0099.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,926.051,433.0063.5 %ผ่าน835.54536.9935.7 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน2,424.911,601.6434.0 %ผ่าน550.3344.0792.0 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,894.904,820.8018.2 %ไม่ผ่าน710.01226.5468.1 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,229.491,601.0028.2 %ผ่าน510.409.5098.1 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,059.70657.0068.1 %ผ่าน510.4162.7087.7 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,877.06501.5273.3 %ผ่าน460.51225.1151.1 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,051.962,110.0030.9 %ผ่าน610.19166.6072.7 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,908.9527,232.60-454.8 %ไม่ผ่าน819.791,206.18-47.1 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,160.253,197.0038.0 %ผ่าน959.51415.6956.7 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,035.211,394.00-34.7 %ไม่ผ่าน608.25407.1233.1 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,564.914,404.01-23.5 %ไม่ผ่าน590.24119.6879.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,136.232,576.7917.8 %ไม่ผ่าน490.440.9599.8 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,881.702,323.0019.4 %ไม่ผ่าน590.25225.1061.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,486.712,181.8212.3 %ไม่ผ่าน560.31327.0241.6 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,948.181,185.0059.8 %ผ่าน539.57407.6524.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,660.69837.0049.6 %ผ่าน354.3576.9378.3 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 50,956.4726,006.6649.0 %ผ่าน801.23514.2335.8 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,439.71628.0056.4 %ผ่าน400.63147.2163.3 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,905.00810.0072.1 %ผ่าน530.36162.9969.3 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน1,659.47628.0062.2 %ผ่าน426.87122.5271.3 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,404.161,884.3521.6 %ผ่าน510.41236.6253.6 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,169.211,576.0050.3 %ผ่าน670.089.9098.5 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,579.409,590.44-45.8 %ไม่ผ่าน2,005.191,265.8136.9 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,217.301,126.0049.2 %ผ่าน520.3897.7381.2 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,443.75553.0061.7 %ผ่าน400.62244.0939.1 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน42,153.678,123.0080.7 %ผ่าน3,759.981,538.8059.1 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน1,570.111,136.0027.6 %ผ่าน176.0139.8977.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน5,370.899,795.00-82.4 %ไม่ผ่าน330.99444.60-34.3 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม948.60252.0073.4 %ผ่าน108.6619.0082.5 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย996.57340.0065.9 %ผ่าน106.9119.0082.2 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน้อย934.28231.0075.3 %ผ่าน122.9319.0084.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง917.11370.0059.7 %ผ่าน158.630.9599.4 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย883.21203.0077.0 %ผ่าน142.720.9599.3 %ผ่าน
42. ด่านศุลกากรแม่สะเรียง2,771.613,179.00-14.7 %ไม่ผ่าน562.81347.3838.3 %ผ่าน
43. ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน2,558.663,743.00-46.3 %ไม่ผ่าน357.09489.25-37.0 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน3,022.194,416.29-46.1 %ไม่ผ่าน620.19673.55-8.6 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง1,474.512,338.20-58.6 %ไม่ผ่าน402.76208.0548.3 %ผ่าน
46. ท่าอากาศยานปาย 35,107.456,987.9980.1 %ผ่าน423.79111.8573.6 %ผ่าน
47. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 53,412.2038,237.0028.4 %ผ่าน387.71498.20-28.5 %ไม่ผ่าน
48. สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,292.144,756.00-44.5 %ไม่ผ่าน79.9523.9270.1 %ผ่าน
49. สพ.แม่ฮ่องสอน5,993.463,722.0537.9 %ผ่าน375.18250.9633.1 %ผ่าน
50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,610.053,142.00-20.4 %ไม่ผ่าน307.6347.2284.7 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 113,276.0211,361.7014.4 %ไม่ผ่าน1,004.54156.7584.4 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 213,298.789,008.6432.3 %ผ่าน1,202.15510.7957.5 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน11,063.151,795.0083.8 %ผ่าน256.19361.21-41.0 %ไม่ผ่าน
54. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,047.792,323.0085.5 %ผ่าน238.21170.4428.4 %ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน30,283.2614,408.4152.4 %ผ่าน509.67141.0772.3 %ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง27,786.449,801.9964.7 %ผ่าน403.17339.6715.8 %ไม่ผ่าน
57. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,358.893,192.0174.2 %ผ่าน67.10110.50-64.7 %ไม่ผ่าน
58. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,067.112,622.0079.9 %ผ่าน85.3557.2133.0 %ผ่าน
59. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,748.561,923.0030.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
60. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน6,966.943,331.1152.2 %ผ่าน1,281.690.09100.0 %ผ่าน
รวม 453,306 263,517 41.87 % ผ่าน 33,510 15,835 52.75 % ผ่าน