สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม1,676.161,229.0026.7 %ผ่าน209.44120.8842.3 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม2,715.711,626.6040.1 %ผ่าน349.4159.2583.0 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม1,664.97669.0059.8 %ผ่าน239.6359.3175.2 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม3,906.583,075.0021.3 %ผ่าน479.15454.195.2 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,150.031,630.0024.2 %ผ่าน319.4729.6090.7 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,183.961,520.0030.4 %ผ่าน339.42316.756.7 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม8,398.088,542.10-1.7 %ไม่ผ่าน888.331,138.79-28.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,143.763,412.71-59.2 %ไม่ผ่าน437.972.8599.3 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,031.313,527.0012.5 %ไม่ผ่าน529.04168.6068.1 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม2,559.411,803.0029.6 %ผ่าน329.484.1098.8 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม37,428.4222,579.1039.7 %ผ่าน1,008.08141.2686.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม2,694.841,415.0047.5 %ผ่าน389.32273.0729.9 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม2,150.851,155.0046.3 %ผ่าน329.450.9599.7 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,030.38716.0064.7 %ผ่าน299.510.9599.7 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม5,744.973,322.0042.2 %ผ่าน478.93323.7932.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนครปฐม6,515.873,506.1546.2 %ผ่าน798.51211.6973.5 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม4,501.363,501.0022.2 %ผ่าน643.20141.2678.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม2,873.17870.0069.7 %ผ่าน409.29192.8552.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม28,657.6815,110.4347.3 %ผ่าน1,507.0952.4896.5 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม3,772.051,666.4055.8 %ผ่าน389.32207.5846.7 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม2,740.882,878.95-5.0 %ไม่ผ่าน409.29332.5018.8 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,557.792,161.0039.3 %ผ่าน391.19325.8516.7 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม5,240.234,870.007.1 %ไม่ผ่าน871.58418.9751.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,913.936,223.00-5.2 %ไม่ผ่าน459.1959.3087.1 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม2,101.15468.0077.7 %ผ่าน279.55207.3725.8 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม8,088.901.00100.0 %ผ่าน651.63232.0664.4 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,060.921,750.0042.8 %ผ่าน379.35336.7511.2 %ไม่ผ่าน
28. สปส.จ.นครปฐม28,499.3015,420.7645.9 %ผ่าน1,277.551,136.1811.1 %ไม่ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,343.862,237.0048.5 %ผ่าน638.82475.8925.5 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม26,446.8622,763.1713.9 %ไม่ผ่าน1,517.011,951.04-28.6 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,398.583,077.609.4 %ไม่ผ่าน419.27836.63-99.5 %ไม่ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม1,567.141,507.003.8 %ไม่ผ่าน219.66134.9238.6 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม50,104.8923,421.1853.3 %ผ่าน5,626.682,520.2555.2 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,474.701.00100.0 %ผ่าน359.39178.4150.4 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 216,866.7716,115.154.5 %ไม่ผ่าน649.54681.53-4.9 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม112,729.5811,852.406.9 %ไม่ผ่าน719.78297.3558.7 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน1,543.571,208.0021.7 %ผ่าน74.9763.6515.1 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม1,086.06568.0047.7 %ผ่าน109.1352.7951.6 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี3,517.631,088.0069.1 %ผ่าน74.6347.5036.4 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน1,158.01787.0032.0 %ผ่าน89.3761.6331.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล1,552.121,320.0015.0 %ไม่ผ่าน59.8677.43-29.4 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม4,084.632,787.0031.8 %ผ่าน141.5658.9058.4 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 11,376.171,444.00-4.9 %ไม่ผ่าน60.9659.382.6 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน24,733.352,776.0041.4 %ผ่าน97.5477.2220.8 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 15,290.145,485.00-3.7 %ไม่ผ่าน449.29318.2429.2 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,745.157,701.40-105.6 %ไม่ผ่าน465.59368.5420.8 %ผ่าน
47. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา12,957.5011,880.008.3 %ไม่ผ่าน761.62431.4843.3 %ผ่าน
48. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา17,880.5913,928.0022.1 %ผ่าน816.09155.8080.9 %ผ่าน
49. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,804.7037,451.77-64.2 %ไม่ผ่าน734.56508.7130.7 %ผ่าน
50. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร52,060.4239,622.7223.9 %ผ่าน2,474.20312.1187.4 %ผ่าน
51. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี28,079.3617,573.0137.4 %ผ่าน1,574.89395.8674.9 %ผ่าน
52. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม10,204.446,587.0035.4 %ผ่าน1,020.72608.0040.4 %ผ่าน
53. เรือนจำกลางนครปฐม62,170.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,137.981,474.41-29.6 %ไม่ผ่าน
54. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)2,559.264,320.00-68.8 %ไม่ผ่าน524.04139.8273.3 %ผ่าน
55. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม4,252.004,626.34-8.8 %ไม่ผ่าน314.61219.2930.3 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 113,526.5415,225.75-12.6 %ไม่ผ่าน550.68586.07-6.4 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 213,966.4110,315.8726.1 %ผ่าน559.21651.23-16.5 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม12,982.615,494.0057.7 %ผ่าน901.21227.5274.8 %ผ่าน
59. โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม74,412.1614,991.5279.9 %ผ่าน521.21960.24-84.2 %ไม่ผ่าน
60. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง31,126.40307.3999.0 %ผ่าน416.21413.400.7 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม34,165.9130,973.009.3 %ไม่ผ่าน555.318.0798.5 %ผ่าน
62. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)30,864.853,084.0090.0 %ผ่าน456.42468.30-2.6 %ไม่ผ่าน
63. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล44,919.8526,032.0042.0 %ผ่าน456.42110.5875.8 %ผ่าน
64. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม38,961.6859,374.99-52.4 %ไม่ผ่าน825.70288.3165.1 %ผ่าน
65. วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม24,272.327,617.0768.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
66. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม52,749.5156,828.00-7.7 %ไม่ผ่าน1,255.161,045.9516.7 %ไม่ผ่าน
67. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)349,147.72519,239.00-48.7 %ไม่ผ่าน1,727.831,127.6534.7 %ผ่าน
68. สำนักงานสรรพากรภาค 619,577.064,277.0178.2 %ผ่าน1,530.89612.8060.0 %ผ่าน
69. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 76,240.585,881.585.8 %ไม่ผ่าน777.521,013.44-30.3 %ไม่ผ่าน
70. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 32,486.871,555.0037.5 %ผ่าน447.78308.3631.1 %ผ่าน
71. สำนักงานปศุสัตว์เขต 77,325.034,542.0038.0 %ผ่าน1,586.461,212.2023.6 %ผ่าน
72. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)7,744.613,180.0058.9 %ผ่าน375.87397.32-5.7 %ไม่ผ่าน
73. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม14,456.368,242.0043.0 %ผ่าน1,197.20228.0081.0 %ผ่าน
74. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 17,457.648,092.27-8.5 %ไม่ผ่าน506.95155.8069.3 %ผ่าน
75. ตำรวจภูธรภาค 767,041.8160,588.459.6 %ไม่ผ่าน10,578.589,047.1314.5 %ไม่ผ่าน
รวม 1,338,246 1,202,617 10.13 % ไม่ผ่าน 61,452 38,318 37.64 % ผ่าน