สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่1,469.88698.0052.5 %ผ่าน269.22129.0852.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่2,258.371,831.0018.9 %ไม่ผ่าน379.020.9599.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,114.351,454.0053.3 %ผ่าน528.70658.84-24.6 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่2,580.952,466.004.5 %ไม่ผ่าน408.94665.91-62.8 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่2,044.40790.0061.4 %ผ่าน369.02190.4748.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่2,645.04558.0078.9 %ผ่าน448.88377.8915.8 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,823.472,048.0046.4 %ผ่าน611.20647.60-6.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,974.991,491.0324.5 %ผ่าน472.96287.2439.3 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,156.632,715.3634.7 %ผ่าน678.44197.0970.9 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,284.261,256.0061.8 %ผ่าน355.9360.9982.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่123,965.889,082.4892.7 %ผ่าน658.4492.4086.0 %ผ่าน
12. สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่3,071.631,144.5062.7 %ผ่าน468.82325.7630.5 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่2,115.191,111.0047.5 %ผ่าน388.99105.7872.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่1,715.08716.0058.3 %ผ่าน319.05113.4764.4 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่2,516.542,875.64-14.3 %ไม่ผ่าน428.90348.3018.8 %ไม่ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดกระบี่13,922.162,602.3381.3 %ผ่าน1,392.761,058.5924.0 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่5,434.762,836.0047.8 %ผ่าน808.14408.5049.5 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่2,826.271,604.0043.2 %ผ่าน468.82241.1248.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,562.5411,625.407.5 %ไม่ผ่าน748.27116.7584.4 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,318.461,722.0048.1 %ผ่าน398.96259.3535.0 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,598.352,354.1334.6 %ผ่าน468.82447.754.5 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,387.821,829.0023.4 %ผ่าน398.96334.2716.2 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,528.381,149.0067.4 %ผ่าน528.70197.8262.6 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
25.  เรือนจำจังหวัดกระบี่56,324.4726,798.0052.4 %ผ่าน1,075.53608.4943.4 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่1,817.031,021.7243.8 %ผ่าน299.16175.8941.2 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,178.772,628.0017.3 %ไม่ผ่าน508.74399.0421.6 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,163.911,910.0011.7 %ไม่ผ่าน379.04185.0151.2 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่13,899.123,821.3372.5 %ผ่าน508.75347.7031.7 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่2,298.522,555.00-11.2 %ไม่ผ่าน408.94129.4368.4 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่43,703.1719,184.2056.1 %ผ่าน14,292.751,061.8192.6 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 2,190.721,937.4111.6 %ไม่ผ่าน374.16369.201.3 %ไม่ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่1,445.14768.0046.9 %ผ่าน279.20122.5556.1 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,687.1912,798.006.5 %ไม่ผ่าน3,148.132,119.0032.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,211.053,755.27-69.8 %ไม่ผ่าน274.42121.4055.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่7,597.384,251.4344.0 %ผ่าน547.10681.01-24.5 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา858.83457.0046.8 %ผ่าน86.3984.801.8 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม1,024.58420.0059.0 %ผ่าน77.8058.4824.8 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม892.40488.0045.3 %ผ่าน88.1158.5733.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา959.06525.0045.3 %ผ่าน75.901.0098.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่1,444.28814.0043.6 %ผ่าน91.80117.95-28.5 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง907.62460.0049.3 %ผ่าน57.690.9598.4 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก1,132.51787.0030.5 %ผ่าน90.2019.8078.1 %ผ่าน
44. ด่านศุลกากรกระบี่2,880.294,067.25-41.2 %ไม่ผ่าน428.84149.5765.1 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่2,369.442,878.30-21.5 %ไม่ผ่าน247.16180.3127.0 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม1,257.45522.0058.5 %ผ่าน225.58331.12-46.8 %ไม่ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่2,103.761,439.1531.6 %ผ่าน209.77225.63-7.6 %ไม่ผ่าน
48. ท่าอากาศยานกระบี่1,133,250.40995,216.5012.2 %ไม่ผ่าน6,317.661,149.3581.8 %ผ่าน
49. สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,071.339,774.00-38.2 %ไม่ผ่าน80.0957.2428.5 %ผ่าน
50. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่3,336.641,612.0051.7 %ผ่าน388.99429.29-10.4 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่13,052.793,314.6574.6 %ผ่าน1,626.50364.5077.6 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่14,245.689,700.0131.9 %ผ่าน835.81898.65-7.5 %ไม่ผ่าน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,833.911,645.2671.8 %ผ่าน408.83607.05-48.5 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม27,186.9312,982.0052.2 %ผ่าน372.74304.9818.2 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก28,149.2230.7099.9 %ผ่าน418.39700.53-67.4 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่28,966.6227,192.006.1 %ไม่ผ่าน429.631,292.99-201.0 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่41,405.9346,649.00-12.7 %ไม่ผ่าน1,288.90640.3050.3 %ผ่าน
58. วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่28,956.0114,130.6751.2 %ผ่าน349.08488.77-40.0 %ไม่ผ่าน
59. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน55.80142.12-154.7 %ไม่ผ่าน
60. สำนักงานทางหลวงที่ 1717,588.3714,887.3615.4 %ไม่ผ่าน2,734.283,271.80-19.7 %ไม่ผ่าน
61. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)6,700.307,235.80-8.0 %ไม่ผ่าน946.701,201.75-26.9 %ไม่ผ่าน
62. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่13,688.086,319.0053.8 %ผ่าน1,221.64313.5074.3 %ผ่าน
รวม 1,744,094 1,300,934 25.41 % ผ่าน 53,250 26,677 49.90 % ผ่าน