สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีครบ25.00ครบ90.13
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรีครบ4,073.88ครบ167.42
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรีครบ1,725.00ครบ27.06
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรีครบ17,008.62ครบ891.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอยครบ856.00ครบ40.53
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติครบ1,235.00ครบ50.06
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุดครบ285.00ครบ27.06
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอครบ1,003.00ครบ35.13
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาทครบ1,306.00ครบ51.32
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็กครบ716.00ครบ27.02
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรีครบ2,792.80ครบ71.88
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วงครบ334.00ครบ62.10
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดงครบ789.00ครบ38.57
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้ครบ546.00ครบ25.72
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแคครบ1,132.00ครบ73.19
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซงครบ544.00ครบ40.59
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดนครบ241.00ครบ21.12
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรีครบ1,802.00ครบ898.29
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีครบ33.00ครบ148.01
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีครบ2,070.00ครบ189.40
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีครบ1,320.00ครบ145.30
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีครบ420.00ครบ81.17
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีครบ2,075.00ครบ1,102.84
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีครบ2,115.48ครบ186.02
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรีครบ2,200.00ครบ450.79
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)ครบ2,450.00ครบ133.46
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีครบ14,735.00ครบ385.55
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)ครบ10,399.28ครบ286.30
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีครบ1,620.00ครบ518.20
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที 7 (สระบุรี)ครบ4,143.77ครบ304.41
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2ครบ6,008.83ครบ779.00
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรีครบ7,695.00ครบ104.50
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรีครบ930.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรีครบ1,319.20ครบ110.30
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรีครบ1,650.00ครบ308.66
สำนักงานจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีครบ2,493.00ครบ248.90
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีครบ11,349.54ครบ32.47
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีครบ1,587.00ครบ293.55
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีครบ2,022.00ครบ411.33
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีครบ2,595.00ครบ374.19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรีครบ2,556.00ครบ478.89
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรีครบ3,654.25ครบ27.07
สพ.สระบุรีครบ8,152.49ครบ268.85
เรือนจำจังหวัดสระบุรีครบ53,062.01ครบ143.41
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีครบ49.00ครบ54.11
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีครบ3,566.94ครบ342.00
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีครบ1,468.00ครบ270.08
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรีครบ4,759.83ครบ317.30
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีครบ1,271.00ครบ84.24
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรีครบ2,846.55ครบ243.48
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1ครบ10,721.02ครบ284.29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ครบ10,686.31ครบ390.45
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีครบ981.00ครบ222.68
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีครบ25,573.00ครบ544.02
วิทยาลัยการอาชีพหนองแคครบ14,964.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ครบ23,342.00ครบ1,118.94
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กครบ19,567.20ครบ656.33
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีครบ69,374.00ครบ229.90
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีครบ15,956.00ครบ406.23
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีครบ35,614.99ครบ505.35
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีครบ15,198.00ครบ1,125.00
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรีครบ6,408.71ครบ1,855.63
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรีครบ24,366.45ครบ189.40
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ครบ3,503.00ครบ423.18
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีครบ1,025.00ครบ206.23
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
รวม