สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีครบ609.00ครบ105.90
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีครบ3,950.00ครบ76.47
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีครบ5,795.64ครบ138.49
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีครบ1,677.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรภาค 5ครบ24,315.48ครบ261.96
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ836.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2ครบ17,062.64ครบ860.03
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3ครบ26,514.00ครบ662.24
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ครบ1,214.00ครบ81.45
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชังครบ152.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทองครบ407.00ครบ81.32
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1ครบ1,332.00ครบ40.76
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ1.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงครบ1,173.00ครบ54.63
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคมครบ1,137.00ครบ62.42
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทองครบ1,701.00ครบ81.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ41.03
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ครบ1.00ครบ59.78
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 1ครบ1,654.00ครบ57.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ47.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบครบ1,238.00ครบ50.35
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่ครบ269.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2ครบ8,015.00ครบ1,140.48
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1ครบ2,329.00ครบ811.96
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2ครบ9,354.30ครบ565.25
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีครบ4,767.00ครบ295.77
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรีครบ2,770.32ครบ646.90
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ2ครบ3,501.40ครบ109.25
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีครบ789.00ครบ93.79
สำนักชลประทานที่ 9ครบ53,605.00ครบ4,684.50
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2ครบ1,366.00ครบ57.00
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีครบ1,613.00ครบ154.68
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีครบ3,693.00ครบ235.60
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2ครบ4,827.01ครบ54.34
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีครบ3,241.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีครบ2,427.00ครบ579.39
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีครบ2,090.00ครบ27.13
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6ครบ3,233.00ครบ99.98
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีครบ22,641.00ครบ295.81
สำนักงานทางหลวงที่ 14 ครบ13,502.50ครบ3,040.00
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)ครบ7,203.00ครบ528.20
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีครบ1,652.00ครบ165.50
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)ครบ6,485.00ครบ963.14
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)ครบ12,054.50ครบ902.50
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีครบ1,083.00ครบ54.34
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรีครบ770.20ครบ131.69
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีครบ9,527.52ครบ215.60
สำนักงานจังหวัดชลบุรีครบ26,313.00ครบ2,218.84
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีครบ4,485.00ครบ390.42
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีครบ1,071.00ครบ56.21
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีครบ20,248.23ครบ58.34
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีครบ1,894.00ครบ216.00
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีครบ3,326.00ครบ0.95
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีครบ5,721.00ครบ261.25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ครบ6,792.18ครบ678.30
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรีครบ6,450.00ครบ188.10
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ครบ14,560.00ครบ306.26
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีครบ9,442.00ครบ299.73
ทสญ.ชลบุรี ครบ30,145.00ครบ568.10
รจก.ชลบุรี ครบ213,205.02ครบ1,738.04
เรือนจำพิเศษพัทยาครบ40,156.00ครบ688.75
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2ครบ11,552.00ครบ1,815.48
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีครบ897.00ครบ187.24
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีครบ6,385.20ครบ626.82
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีไม่ครบ22,469.01ไม่ครบ565.56
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีครบ2,533.00ครบ485.45
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีครบ9,025.00ครบ548.05
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีครบ2,510.20ครบ427.50
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริครบ4,523.90ครบ333.45
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรีครบ5,403.19ครบ354.34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ครบ14,787.05ครบ136.95
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ครบ6,954.00ครบ404.12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ครบ11,020.08ครบ454.84
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองครบ9,709.38ครบ577.79
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีครบ6,140.50ครบ51.77
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรีครบ12,400.12ครบ361.00
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมครบ23,508.00ครบ361.00
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีครบ26,051.16ครบ979.55
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีครบ35,200.60ครบ338.32
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนครบ41,503.12ครบ334.40
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาครบ8,542.50ครบ807.50
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบครบ39,899.00ครบ730.55
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีครบ41,205.60ครบ304.00
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)ครบ44,203.94ครบ563.03
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีครบ41,120.00ครบ1,668.10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรีครบ23,291.64ครบ824.95
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีครบ31,903.00ครบ1.00
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6ครบ1,091.00ครบ384.78
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรีครบ16,192.00ครบ108.96
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครบ4,480.40ครบ754.40
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)ครบ13,444.00ครบ147.04
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3ครบ4,981.67ครบ428.22
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)ครบ4,027.00ครบ39.77
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีครบ1,520.00ครบ304.00
ตำรวจภูธรภาค 2ครบ38,172.49ครบ3,934.39
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีครบ25,420.50ครบ3,981.45
รวม