สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองครบ673.00ครบ60.74
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยองครบ2,948.00ครบ55.29
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยองครบ10,237.50ครบ28.10
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยองครบ2,990.27ครบ58.83
สำนักงานคลังจังหวัดระยองครบ2,377.00ครบ52.58
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยองครบ26,314.00ครบ1,402.69
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลงครบ931.00ครบ106.60
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมาครบ153.00ครบ1.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนาครบ755.00ครบ55.14
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉางครบ1,344.00ครบ41.72
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดงครบ1,280.00ครบ86.47
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 1ครบ585.00ครบ60.82
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ57.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์ครบ347.00ครบ33.55
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่ายครบ547.00ครบ41.65
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุดครบ5,750.25ครบ168.20
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1ครบ6,054.13ครบ637.50
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2ครบ2,353.00ครบ613.30
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองครบ1,626.00ครบ172.86
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยองครบ2,281.00ครบ519.27
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยองครบ990.00ครบ39.64
สำนักงานประมงจังหวัดระยองครบ1,114.00ครบ61.75
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองครบ4,069.50ครบ905.86
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยองครบ436.00ครบ148.98
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองครบ3,793.00ครบ170.10
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยองครบ2,285.00ครบ659.59
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองครบ1,180.00ครบ238.99
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยองครบ16,432.00ครบ162.65
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองครบ3,079.00ครบ96.03
สำนักงานสถิติจังหวัดระยองครบ1,369.00ครบ28.15
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยองครบ268.00ครบ197.03
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองครบ2,635.00ครบ117.75
สำนักงานจังหวัดระยองครบ42,588.10ครบ1,723.73
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองครบ4,160.00ครบ664.56
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองครบ1,828.00ครบ136.07
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยองครบ12,261.52ครบ28.15
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองครบ2,450.00ครบ295.50
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองครบ2,398.00ครบ1.00
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองครบ2,080.00ครบ209.34
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองครบ1,150.00ครบ177.48
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยองครบ2,910.32ครบ52.58
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยองครบ20,123.00ครบ242.93
สพ.ระยองครบ12,793.81ครบ176.98
ทสป.ห้วยโป่ง ครบ17,910.35ครบ216.04
รจก.ระยอง ครบ220,000.00ครบ408.50
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยองครบ1,144.00ครบ84.34
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองครบ4,612.34ครบ398.89
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองครบ9,706.00ครบ314.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองครบ2,705.00ครบ366.08
สปส.จ.ระยองครบ12,748.00ครบ717.66
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองครบ840.00ครบ214.93
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกครบ3,525.64ครบ32.54
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองครบ5,580.53ครบ163.08
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ครบ11,671.03ครบ712.85
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2ครบ8,052.00ครบ170.75
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองครบ4,779.72ครบ200.50
วิทยาลัยการอาชีพแกลงครบ14,005.60ครบ361.63
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองครบ42,000.00ครบ558.95
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายครบ33,704.00ครบ398.27
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดครบ14,743.05ครบ476.90
วิทยาลัยเทคนิคระยองครบ89,580.00ครบ1,207.95
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองครบ18,086.14ครบ1,049.25
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครบ2,160.00ครบ462.28
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองครบ529.20ครบ249.67
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองครบ13,357.30ครบ5,442.21
รวม