สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีครบ1.00ครบ79.80
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7ครบ24,276.00ครบ255.40
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีครบ5,876.00ครบ0.95
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ288.84
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีครบ1,639.00ครบ45.96
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีครบ2,449.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรีครบ10,320.00ครบ686.54
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมวครบ376.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุงครบ472.00ครบ27.04
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏครบ254.00ครบ40.60
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่ครบ446.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอามครบ711.00ครบ40.63
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อนครบ342.00ครบ54.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขามครบ240.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรีครบ1,294.00ครบ62.22
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาวครบ357.00ครบ53.26
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์ครบ762.00ครบ54.09
ด่านศุลกากรจันทบุรีครบ5,401.80ครบ574.47
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรีครบ2,658.80ครบ878.86
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอามครบ786.00ครบ237.36
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อนครบ1,046.10ครบ117.43
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีครบ1,035.00ครบ179.34
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรีครบ2,079.00ครบ266.31
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีครบ950.00ครบ40.58
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีครบ1,302.00ครบ27.05
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีครบ2,677.00ครบ832.74
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีครบ2,749.50ครบ0.95
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีครบ2,580.00ครบ374.10
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรีครบ1,721.00ครบ0.95
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีครบ10,431.21ครบ271.60
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีครบ1,115.00ครบ372.92
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีครบ928.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรีครบ493.00ครบ80.46
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีครบ4,056.80ครบ0.95
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึครบ24,310.00ครบ776.74
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีครบ5,417.00ครบ266.45
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีครบ991.00ครบ67.64
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีครบ9,754.44ครบ113.53
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีครบ1,384.00ครบ135.63
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีครบ2,408.00ครบ334.88
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีครบ1,728.00ครบ154.73
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรีครบ2,080.00ครบ184.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีครบ1,440.00ครบ0.95
สพ.จันทบุรีครบ6,019.00ครบ173.19
รจจ.จันทบุรี ครบ71,230.00ครบ357.02
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ครบ14,486.00ครบ281.20
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีครบ2,218.56ครบ1.00
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีครบ2,843.00ครบ119.03
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีครบ4,737.00ครบ155.75
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีครบ1,425.00ครบ148.78
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)ครบ3,053.00ครบ422.34
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีครบ2,889.00ครบ21.64
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรีครบ2,431.00ครบ315.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ครบ10,435.16ครบ321.46
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ครบ8,612.87ครบ474.05
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดครบ5,920.90ครบ426.86
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีครบ3,702.98ครบ232.99
วิทยาลัยการอาชีพนายายอามครบ12,960.00ครบ271.19
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวครบ13,851.29ครบ259.77
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีครบ47,920.01ครบ201.63
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีครบ10,744.00ครบ187.15
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีครบ22,177.00ครบ843.47
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ครบ1,418.00ครบ2.85
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีครบ717.00ครบ177.70
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีครบ14,355.82ครบ4,017.66
รวม