สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดครบ549.00ครบ40.51
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราดครบ5,481.96ครบ54.01
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราดครบ6,544.77ครบ0.95
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดครบ1,726.00ครบ81.02
สำนักงานคลังจังหวัดตราดครบ1,189.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราดครบ12,244.00ครบ758.55
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้างครบ160.00ครบ81.42
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิงครบ404.00ครบ18.09
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่ครบ671.00ครบ80.85
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไรครบ184.00ครบ39.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราดครบ1.00ครบ23.35
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบครบ274.00ครบ73.92
ด่านศุลกากรคลองใหญ่ครบ12,657.30ครบ422.05
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดครบ3,481.92ครบ741.93
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิงครบ577.00ครบ0.95
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดครบ1,041.00ครบ271.46
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราดครบ1,410.00ครบ313.52
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดครบ947.00ครบ0.95
สำนักงานประมงจังหวัดตราดครบ1,573.00ครบ153.92
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดครบ1,487.00ครบ0.95
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดครบ2,982.00ครบ0.95
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดครบ636.00ครบ763.12
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราดครบ1,717.50ครบ133.42
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดครบ9,433.49ครบ81.02
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดครบ1,081.00ครบ258.71
สำนักงานสถิติจังหวัดตราดครบ421.00ครบ0.90
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราดครบ636.00ครบ0.95
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดครบ2,175.80ครบ164.84
สำนักงานจังหวัดตราดครบ17,415.00ครบ1,278.69
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดครบ1,048.00ครบ62.11
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดครบ4,171.00ครบ54.01
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดครบ897.00ครบ93.06
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดครบ2,399.00ครบ313.79
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราดครบ1,329.00ครบ266.15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดครบ1,720.00ครบ349.61
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราดครบ2,814.29ครบ44.35
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดครบ1,547.00ครบ65.35
เรือนจำจังหวัดตราด ครบ33,157.52ครบ475.59
สกข.จังหวัดตราด ครบ5,022.00ครบ142.04
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราดครบ542.00ครบ0.95
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดครบ2,227.00ครบ227.05
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราดครบ7,036.40ครบ256.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดครบ713.00ครบ139.12
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราดครบ2,647.00ครบ307.85
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดครบ1,346.00ครบ109.35
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราดไม่ครบ2,151.80ไม่ครบ27.01
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดครบ96.80ครบ13.07
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ครบ8,178.60ครบ184.11
วิทยาลัยเทคนิคตราดครบ27,727.02ครบ247.43
วิทยาลัยสารพัดช่างตราดครบ15,710.32ครบ0.95
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดครบ12,460.00ครบ768.01
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ครบ1,711.40ครบ262.46
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดครบ602.00ครบ232.52
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด ครบ11,036.39ครบ2,680.06
รวม