สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราครบ706.00ครบ138.32
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานคลังเขต 2ครบ3,126.30ครบไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราครบ1,110.00ครบ51.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทราครบ16,398.08ครบ1,069.41
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อนครบ281.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบครบ128.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้าครบ961.00ครบ36.54
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยวครบ522.00ครบ51.44
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกงครบ1,306.00ครบ40.67
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์ครบ807.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาวครบ898.00ครบ54.13
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคามครบ580.00ครบ59.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์นครบ464.00ครบ41.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขตครบ415.00ครบ54.08
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราครบ4,274.46ครบ735.89
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราครบ1,089.49ครบ59.63
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทราครบ2,404.00ครบ226.95
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราครบ18,395.80ครบ39.30
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ866.00ไม่ครบ251.22
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2ครบ3,088.15ครบ816.62
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราครบ3,036.78ครบ352.31
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราครบ1,688.00ครบ0.95
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราครบ2,819.00ครบ491.67
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทราครบ5,678.85ครบ0.95
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราครบไม่ครบครบไม่ครบ
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)ครบ8,952.00ครบ152.00
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราครบ2,078.00ครบ51.50
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทราครบ716.00ครบ37.05
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราครบ1,446.00ครบ0.95
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราครบ3,686.00ครบ0.95
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราครบ1.00ครบ658.71
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทราครบ1.00ครบ0.95
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราครบ1,311.00ครบ178.68
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราครบ12,635.76ครบ43.37
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราครบ2,685.00ครบ37.40
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบไม่ครบ304.11
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราครบ1,139.00ครบ64.96
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราครบ2,795.00ครบ172.64
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทราครบ2,826.00ครบ0.95
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทราครบ2,477.00ครบ95.00
รจก.ฉะเชิงเทรา ครบ65,474.10ครบ373.02
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราครบ534.00ครบ0.95
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราครบ5,666.50ครบ181.60
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทราครบ7,753.00ครบ304.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราครบ1,283.00ครบ380.00
สปส.จ.ฉะเชิงเทราครบ18,876.42ครบ1,215.87
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราครบ1,895.00ครบไม่ครบ
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทราครบ95,085.70ครบไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ครบ11,472.00ครบ732.16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ครบ7,223.44ครบ373.55
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราครบ5,514.12ครบ165.46
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราครบ4,053.71ครบ303.43
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงครบ1.00ครบ0.95
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราครบ1.00ครบ1.95
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ครบ20,620.00ครบ277.69
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบ44,672.01ไม่ครบ1.00
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามครบ30,854.00ครบ547.44
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราครบ12,253.00ครบ70.68
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราครบ35,224.00ครบ825.89
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราครบ18,202.32ครบ663.06
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครบ2,962.00ครบ435.61
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราครบ621.00ครบ55.83
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราครบ11,548.00ครบ3,330.73
รวม