สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีครบ662.00ครบ102.12
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรีครบ2,289.00ครบ99.95
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรีครบ1,604.70ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรีครบ13,345.92ครบ973.75
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรีครบ746.00ครบ47.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดีครบ314.00ครบ66.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้างครบ222.00ครบ48.45
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคามครบ309.00ครบ72.64
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรีครบ864.00ครบ57.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิครบ1,031.00ครบ114.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถครบ426.00ครบ38.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรีครบ4,328.88ครบ377.62
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรีครบ1,647.90ครบ309.28
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรีครบ633.64ครบ108.30
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรีครบไม่ครบครบไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีครบ876.00ครบ165.03
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีครบ884.00ครบ218.28
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีครบ2,130.00ครบ1,007.53
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีครบ2,840.16ครบ75.63
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีครบ1,587.60ครบ464.60
ส.ป.ก. ปราจีนบุรีครบ1,418.00ครบ233.76
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรีครบ16,733.00ครบ151.27
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีครบ1,275.00ครบ0.95
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)ครบ8,093.84ครบ233.98
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6ครบ7,695.69ครบ228.79
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีครบ749.00ครบ11.07
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรีครบ862.00ครบ121.54
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีครบ2,250.02ครบ69.77
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีครบ38,945.12ครบ625.52
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีครบ3,794.50ครบ432.18
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีครบ1,377.00ครบ119.66
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีครบ15,870.00ครบ151.26
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรีครบ15,516.01ครบ559.55
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีครบ1,620.00ครบ213.39
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีครบ2,183.00ครบ221.51
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีครบ1,668.60ครบ184.23
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรีครบ3,122.00ครบ32.42
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีครบ1,664.00ครบ153.16
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ครบ16,957.99ครบ236.68
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี ครบ27,256.26ครบ256.62
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีครบ612.00ครบ54.02
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรีครบ2,148.00ครบ97.79
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรีครบ6,577.00ครบ351.13
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีครบ1,992.00ครบ174.80
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรีครบ3,146.10ครบ407.86
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีครบ2,302.00ครบ213.40
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรีครบ3,152.50ครบ907.95
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรีครบ2,555.44ครบ0.95
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1ครบ12,615.84ครบ404.70
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2ครบ9,046.89ครบ656.23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายกครบ7,760.67ครบ284.31
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีครบ4,549.94ครบ33.41
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีครบ7,310.00ครบ399.77
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีครบ23,700.00ครบ45.42
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีครบ9,839.00ครบ724.14
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนครบ16,884.00ครบ307.78
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีครบ67,525.00ครบ276.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีครบ17,768.00ครบ1,075.29
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ครบ2,332.00ครบ607.23
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีครบ994.00ครบ134.51
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
รวม