สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกครบ520.00ครบ148.65
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกครบ2,981.80ครบ54.32
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายกครบ63.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายกครบ9,500.00ครบ348.36
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาครบ730.00ครบ60.62
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลีครบ314.00ครบ1.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกครบ1.00ครบ45.94
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์ครบ314.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายกครบ2,225.24ครบ225.51
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกครบ906.00ครบ135.15
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายกครบ1,543.00ครบ426.75
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกครบ1,020.00ครบ108.11
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายกครบ936.00ครบ64.87
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกครบ1,648.00ครบ523.73
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกครบ3,094.20ครบ18.91
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกครบ2,109.36ครบ66.21
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกครบ1,372.92ครบ43.58
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกครบ9,932.00ครบ107.64
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกครบ1,120.00ครบ295.83
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกครบ680.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายกครบ830.00ครบ132.43
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายกครบ1,950.00ครบ131.33
สำนักงานจังหวัดนครนายกครบ13,926.00ครบ1,333.23
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายกครบ4,315.00ครบ357.31
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกครบ1,056.00ครบ291.75
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกครบ12,257.85ครบ81.08
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกครบ1,626.00ครบ242.78
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายกครบ694.00ครบ406.13
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายกครบ1,782.00ครบ173.55
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายกครบ1,673.00ครบ51.08
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายกครบ2,629.00ครบ54.06
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกครบ1,878.00ครบ94.60
เรือนจำจังหวัดนครนายกครบ22,765.00ครบ759.07
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายกครบ709.00ครบ0.95
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายกครบ1,146.00ครบ79.95
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายกครบ4,329.00ครบ138.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกครบ994.00ครบ142.16
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายกครบ3,973.41ครบ136.22
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกครบ676.00ครบ9,256.28
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกครบ9,924.91ครบ405.51
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกครบ5,005.44ครบ360.09
วิทยาลัยการอาชีพนครนายกไม่ครบ12,846.00ไม่ครบ669.28
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ครบไม่ครบครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคนครนายกครบ61,270.00ครบ493.65
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกครบ10,525.37ครบ682.98
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ครบ1,414.00ครบ131.62
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกครบ1,116.00ครบ179.60
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกครบ12,653.83ครบ0.95
รวม