สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วครบ545.00ครบ230.21
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้วครบ3,998.00ครบ0.95
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว ครบ1.00ครบ0.95
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วครบ1,293.00ครบ212.61
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้วครบ1,852.00ครบ67.45
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้วครบ2,939.91ครบ663.36
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์ครบ143.00ครบ63.40
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาดครบ145.00ครบ33.44
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยาครบ312.00ครบ80.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้วครบ620.00ครบไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็นครบ659.00ครบ61.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานครครบ516.00ครบ67.67
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศครบ1,109.00ครบ114.47
ด่านศุลกากรอรัญประเทศครบ31,479.00ครบ1,083.95
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วครบ2,376.00ครบ1,610.04
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศครบ1,812.00ครบ285.95
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้วครบ793.00ครบ111.44
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้วครบ1,362.00ครบ577.45
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้วครบ728.00ครบ53.96
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้วครบ887.40ครบ212.11
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วครบ2,507.00ครบ1,089.65
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วครบ480.00ครบ330.55
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วครบ777.00ครบ272.52
ส.ป.ก. สระแก้วครบ3,229.73ครบ193.74
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วครบ10,379.90ครบ168.80
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วครบ957.00ครบ476.80
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วครบ685.00ครบ53.96
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้วครบ505.00ครบ143.21
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วครบ3,779.76ครบ193.22
สำนักงานจังหวัดสระแก้วครบ47,536.86ครบ1,233.76
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วครบ1.00ครบ1.00
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วครบไม่ครบครบไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วครบ7,792.69ครบ161.91
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วครบ662.00ครบ247.15
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้วครบ2,628.10ครบ656.28
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วครบ1,186.00ครบ264.44
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้วครบ1,935.00ครบ256.50
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้วครบ2,545.00ครบ26.18
สพ. สระแก้วครบ1,601.00ครบ279.79
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ครบ31,415.00ครบ437.85
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วครบ751.00ครบ57.95
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้วครบ1,464.00ครบ807.82
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้วครบ3,928.00ครบ314.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วครบ813.00ครบ168.63
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้วครบ5,288.28ครบ157.32
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วครบ1,560.00ครบ311.26
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้วครบ4,334.00ครบ649.34
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วครบไม่ครบครบไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วครบ13,794.44ครบ555.79
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ครบ15,548.40ครบ655.44
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ครบ11,505.91ครบ1,306.80
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วครบไม่ครบครบไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วครบ3,796.70ครบ350.29
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วครบ17,095.00ครบ1,130.00
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็นครบ1.00ครบ0.95
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วครบ51,358.00ครบ14,869.63
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วครบ14,788.77ครบ2,001.34
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วครบ759.00ครบ265.50
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วครบ9,530.06ครบ4,563.44
รวม