สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาครบ670.00ครบ380.00
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาครบ16,460.51ครบ188.58
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมาครบ355.20ครบ81.66
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาครบ5,720.00ครบ414.18
สำนักงานคลังเขต 3ครบ1,619.00ครบ0.95
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาครบ1,494.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรภาค 9ครบ478.53ครบ206.67
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1ครบ45,204.00ครบ970.65
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2ครบ9,361.07ครบ1,347.60
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนางครบ123.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอครบ287.00ครบ13.44
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสงครบ446.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคงครบ491.00ครบ4.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรีครบ533.00ครบ54.39
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราชครบ564.00ครบ49.01
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติครบ108.00ครบ39.60
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวงครบ192.00ครบ52.80
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัยครบ253.00ครบ40.39
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทดไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทยครบ312.00ครบ2.56
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูงครบ213.00ครบ39.74
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่ครบ806.00ครบ70.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อมครบ199.00ครบ16.42
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทายครบ687.00ครบ61.08
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัยครบ737.00ครบ109.03
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่องครบ1,304.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำครบ205.00ครบ11.55
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมายครบ580.00ครบ77.61
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 1ครบ3,929.04ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ33.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียวครบ265.00ครบ36.88
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้วครบ588.00ครบ25.60
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนินครบ384.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสางครบ284.00ครบ45.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมากครบ468.00ครบ66.42
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลงครบ428.00ครบ40.13
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3ครบ6,747.51ครบ437.95
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาครบ3,055.72ครบ469.12
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ครบ1,053.30ครบ288.80
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมายครบ619.50ครบ252.70
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัยครบ905.00ครบ370.50
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูงครบ752.00ครบ313.50
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาครบ1,629.90ครบ203.30
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้วครบ1,493.10ครบ323.00
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาครบ2,108.00ครบ45.70
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาครบ4,117.00ครบ633.28
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4ครบ1,546.49ครบ0.95
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาครบ783.00ครบ398.42
สำนักชลประทานที่ 8ครบ54,449.00ครบ9,813.30
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3ครบ1,396.00ครบ98.16
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาครบ553.00ครบ0.95
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาครบ5,357.00ครบ1,585.67
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 3ครบ1,741.00ครบ1,167.55
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ครบ570,779.88ครบ7,083.80
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3ครบ7,203.00ครบไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาครบ2,948.99ครบ2.85
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาครบ2,991.39ครบ739.99
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)ไม่ครบ5,872.65ไม่ครบ407.93
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5ครบ1,353.94ครบ59.39
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาครบ23,424.36ครบ522.02
ท่าอากาศยานนครราชสีมา ไม่ครบ22,469.58ไม่ครบ314.27
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)ครบ26,083.68ครบ5,106.25
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)ครบ10,588.00ครบ687.80
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาครบ2,343.00ครบ115.90
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)ไม่ครบ3,892.76ไม่ครบ181.75
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)ครบ11,704.00ครบ637.29
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5ครบ12,238.00ครบ934.55
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมาครบ9,215.94ครบ655.50
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมาไม่ครบ437.00ไม่ครบ0.95
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)ครบ348.00ครบ2.85
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)ครบ354.00ครบ0.95
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมาครบ444.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมาครบ572.00ครบ135.75
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาครบ3,120.80ครบ490.94
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมาครบ9,911.00ครบ1,445.39
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาครบ1,270.00ครบ232.18
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาครบ13,562.74ครบ190.00
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมาครบ6,873.00ครบ2,428.20
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาครบ1,782.00ครบ837.90
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาครบ3,094.00ครบ164.42
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาครบ2,837.00ครบ315.43
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาครบ3,705.21ครบ459.24
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมาครบ5,986.00ครบ132.10
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมาครบ13,350.00ครบ261.56
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาครบ10,813.00ครบ576.42
ทสญ.นครราชสีมาครบ53,974.52ครบ988.90
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ครบ106,613.00ครบ1,028.35
เรือนจำกลางคลองไผ่ ไม่ครบ1.00ไม่ครบ2.85
เรือนจำกลางนครราชสีมา ครบ73,801.00ครบ650.80
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3ครบ18,288.00ครบ636.79
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมาครบ769.00ครบ83.54
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาครบ5,432.00ครบ247.00
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมาครบ51,679.27ครบ514.94
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาครบ1,517.00ครบ420.15
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาครบ9,122.59ครบ547.10
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาครบ1,670.25ครบ226.05
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมาครบ4,934.00ครบ837.90
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมาครบ6,800.00ครบ364.95
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธรครบ1,856.00ครบ144.87
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมาครบ5,121.26ครบ1,112.24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3ครบ46,144.56ครบ105.91
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1ครบ11,664.00ครบ464.79
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ครบ9,073.92ครบ369.89
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4ครบ7,864.00ครบ257.13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5ครบ8,214.00ครบ579.34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6ครบ10,312.50ครบ372.52
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7ครบ9,133.26ครบ484.29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาครบ8,645.52ครบ260.89
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาครบ8,607.76ครบ1.00
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงไม่ครบ15,054.67ไม่ครบ570.17
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาไม่ครบ36,257.00ไม่ครบ3,390.00
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราชครบ33,136.00ครบ215.03
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ไม่ครบ122,228.00ไม่ครบ823.50
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคปากช่องไม่ครบ21,414.16ไม่ครบ0.95
วิทยาลัยเทคนิคพิมายไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีไม่ครบ3,071.00ไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธไม่ครบ39,680.00ไม่ครบ490.47
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาครบ36,329.00ครบ144,455.48
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมาครบ14,544.00ครบ942.47
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมาครบ23,591.00ครบ688.76
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ90.49
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาครบ30,524.29ครบ1,244.74
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ไม่ครบ1,922.00ไม่ครบ484.30
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบันครบ2,359.80ครบ1,406.96
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)ครบ973.00ครบ0.90
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาครบ1,265.98ครบ293.29
ตำรวจภูธรภาค 3ครบ26,946.00ครบ4,982.91
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาครบ26,448.00ครบ1,790.70
รวม