สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการครบ750.00ครบ115.40
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการครบ4,218.00ครบ48.87
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการครบ1,723.00ครบ51.30
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3ครบ17,993.53ครบ747.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1ครบ29,700.00ครบ506.35
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2ไม่ครบ25,000.00ไม่ครบ374.39
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อครบ1,065.00ครบ38.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลีครบ2,943.00ครบ76.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธงครบ1,023.00ครบ76.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 1ครบ1,710.00ครบ62.72
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2ครบ1.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์ครบ2,341.00ครบ81.45
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1ครบ3,300.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2ครบ2,512.00ครบ110.20
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1ครบ7,470.00ครบ293.24
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2ครบ6,588.00ครบ516.94
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการครบ1,651.00ครบ196.55
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการครบ3,707.00ครบ541.50
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการครบ1,195.00ครบ40.85
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการครบ1,614.00ครบ50.78
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการครบ1.00ครบ0.95
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการครบ2,605.00ครบ1.85
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการครบ3,593.00ครบ215.65
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการครบ12,591.00ครบ270.75
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการครบ2,336.00ครบ188.40
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการครบ1,509.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการครบ1,194.00ครบ213.05
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการครบ3,975.00ครบ399.95
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการครบ1.00ครบ422.76
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการครบ3,699.00ครบ588.63
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการครบ2,936.00ครบ138.70
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการครบ15,692.00ครบ55.93
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการครบ2,222.00ครบ122.18
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการครบ2,246.00ครบ116.76
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการครบ4,431.00ครบ0.95
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการครบ6,409.00ครบ703.01
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการครบ1.00ครบ0.95
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาครบ17,929.00ครบ243.81
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการครบ13,246.00ครบ186.52
รจก.สมุทรปราการ ครบ144,000.00ครบ1,122.90
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการครบ1,066.00ครบ27.15
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการครบ9,662.00ครบ238.64
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการครบ48,196.00ครบ315.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการครบ8,467.00ครบ418.95
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการครบ45,607.00ครบ1,230.00
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการครบ2,912.00ครบ664.93
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการครบ4,484.00ครบ354.07
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2ครบ8,147.00ครบ187.43
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ครบ11,581.00ครบ222.35
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการครบ3,565.99ครบ180.50
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการครบ8,667.00ครบ200.50
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ครบ18,000.00ครบ19.00
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการครบ1.00ครบ0.95
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการครบ57,887.00ครบ721.95
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการครบ11,601.00ครบ462.65
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการครบ21,394.00ครบ1,834.80
สถาบันราชประชาสมาสัยครบ151,000.00ครบ1,179.81
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครบ4,000.00ครบ592.02
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการครบ717.00ครบ134.14
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการครบ1.00ครบ0.95
รวม