สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ครบ1,122.02ครบ141.20
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ครบ15,850.30ครบ347.80
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ครบ2,847.33ครบ135.92
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ครบ1,407.00ครบ80.60
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ครบ5,264.00ครบ643.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสังครบ500.00ครบ26.87
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมืองครบ378.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ครบ261.00ครบ1.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิครบ118.00ครบ0.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรองครบ619.00ครบ35.03
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์ครบ259.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดงครบ264.00ครบ37.61
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวดครบ361.00ครบ53.37
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์ครบ165.00ครบ0.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัยครบ594.00ครบ61.48
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำครบ328.00ครบ34.97
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสงครบ151.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทรายครบ255.00ครบ40.34
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศครบ509.00ครบ24.98
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึกครบ697.00ครบ1.85
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่ครบ327.00ครบ40.41
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์ครบ317.00ครบ1.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราชครบ194.00ครบ1.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ครบ2,228.29ครบ1,359.45
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัยครบ684.00ครบ271.70
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสงครบ781.00ครบ206.15
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ครบ1,578.85ครบ115.90
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรองครบ899.00ครบ222.30
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ครบ1,082.00ครบ340.77
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ครบ2,251.00ครบ453.78
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครบ792.00ครบ158.37
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ครบ461.00ครบ173.18
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ครบ2,337.00ครบ3,055.16
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ครบ3,176.79ครบ33.50
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครบ6,706.65ครบ746.97
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ครบ3,064.00ครบ195.70
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ครบ11,563.00ครบ233.38
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ครบ69,369.15ครบ473.50
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ครบ779.69ครบ312.55
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ครบ444.00ครบ53.81
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ครบ1,050.00ครบ53.70
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ครบ511.28ครบ53.20
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ครบ418.00ครบ153.15
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ครบ1,520.00ครบ1,666.51
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ครบ1,663.94ครบ311.66
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ครบ8,958.10ครบ67.17
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ครบ1,300.00ครบ818.90
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครบ375.20ครบ346.84
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ครบ4,412.04ครบ608.37
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ครบ2,740.00ครบ227.03
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ครบ3,850.00ครบ2.51
สพ.บุรีรัมย์ครบ8,423.99ครบ328.74
รจจ.บุรีรัมย์ ครบ33,234.36ครบ740.60
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ครบ115.14ครบ75.22
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ครบ3,684.00ครบ294.07
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ครบ750.00ครบ140.98
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ครบ6,738.53ครบ231.17
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,827.00ไม่ครบ532.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ครบ7,801.00ครบ610.66
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2ครบ9,284.00ครบ316.70
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ครบ8,198.00ครบ279.60
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ครบ7,636.00ครบ374.04
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ครบ8,016.97ครบ323.31
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครบ6,066.88ครบ407.07
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ครบ12,259.73ครบ586.15
วิทยาลัยการอาชีพสตึกไม่ครบ16,847.30ไม่ครบ427.18
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ครบ43,660.70ครบ1,772.82
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองครบ18,040.00ครบ568.78
วิทยาลัยเทคนิคนางรองครบ34,528.40ครบ1,428.06
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ครบ47,478.00ครบ998.36
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ครบ24,838.00ครบ1,804.59
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ครบ1,791.00ครบ306.55
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ครบ80.34ครบ244.49
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
รวม