สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ครบ3,725.50ครบ267.90
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ครบ5,939.20ครบไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ครบ3,702.60ครบ151.82
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ครบ1,712.00ครบ50.78
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ครบ6,188.80ครบ656.45
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิงครบ467.00ครบ10.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระครบ400.00ครบ8.02
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรีครบ466.00ครบ8.36
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูมครบ489.00ครบ40.18
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาทครบ850.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์ครบ1,273.00ครบ55.10
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรีครบ767.00ครบ61.57
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวนครบ407.00ครบ10.91
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิครบ636.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนมครบ83.00ครบ10.69
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะครบ797.00ครบ53.66
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบครบ328.00ครบ11.42
ด่านศุลกากรช่องจอมไม่ครบ6,163.66ไม่ครบ307.07
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ครบ4,654.00ครบ892.05
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูมครบ787.00ครบ362.90
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาทครบ863.70ครบ356.25
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ211.85
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ2,023.98ไม่ครบ743.73
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ครบ778.00ครบ121.14
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ครบ371.00ครบ527.73
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ4,545.00ไม่ครบ1,884.37
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ครบ2,231.60ครบ437.00
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ครบ2,584.68ครบ698.35
ส.ป.ก. สุรินทร์ครบ2,476.10ครบ125.40
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ครบ1,472.36ครบ1.99
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ30.33
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ38.62
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่ครบไม่ครบไม่ครบ32.40
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ครบ767.50ครบ44.65
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ครบ193.00ครบ127.89
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ครบไม่ครบครบไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ครบไม่ครบครบ2,268.32
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ2,623.00ไม่ครบ0.95
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ครบ11,226.54ครบ80.83
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ครบ1,284.20ครบ1,067.34
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ครบ5,393.50ครบ1,024.50
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ครบ4,339.00ครบ360.97
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ครบ3,200.00ครบ34.45
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
เรือนจำกลางสุรินทร์ไม่ครบ20,457.58ไม่ครบ305.15
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ครบ512.00ครบ0.95
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ครบ1,587.63ครบ204.98
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ครบ4,729.80ครบ319.38
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ครบ692.00ครบ174.04
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ4,917.74ไม่ครบ370.02
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ครบ2,280.40ครบ374.20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1ครบ13,799.01ครบ329.95
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ครบ3,966.00ครบ548.89
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2ครบ9,718.51ครบ2.85
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ครบ6,878.06ครบ644.02
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ครบ6,944.32ครบ103.55
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบ254.74
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมครบ11,566.00ครบ2.85
วิทยาลัยการอาชีพปราสาทครบ18,081.00ครบ380.04
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ไม่ครบ13,832.31ไม่ครบ173.27
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ครบ16,573.00ครบ902.50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ครบ20,700.80ครบ566.37
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ครบ1,114.15ครบ267.98
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ครบ515.71ครบ204.76
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ครบ11,416.50ครบ2,659.91
รวม