สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษครบ676.00ครบ133.80
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ9,646.00ไม่ครบ158.03
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษครบ4,162.63ครบ107.06
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษครบ1,145.50ครบ58.88
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษครบ3,753.51ครบ416.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์ครบ690.00ครบ43.27
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์ครบ260.00ครบ25.42
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์ครบ422.00ครบ50.89
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญครบ421.00ครบ27.98
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยงครบ146.00ครบ0.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณครบ140.00ครบ0.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์ครบ303.00ครบ0.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่ครบ249.00ครบ12.58
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์ครบ287.00ครบ0.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึงครบ199.00ครบ0.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์ครบ255.00ครบ30.54
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษครบ1,657.00ครบ36.87
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อยครบ119.00ครบ0.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศลครบ469.00ครบ0.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหินครบ228.00ครบ0.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะครบ134.00ครบ0.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทันไม่ครบ202.00ไม่ครบ0.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัยครบ393.00ครบ55.93
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษครบ2,537.20ครบไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ครบ725.00ครบ289.75
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษครบ1,691.46ครบ125.37
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์ครบ609.00ครบ189.47
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัยไม่ครบ972.00ไม่ครบ193.80
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ3,417.18ไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษครบ295.27ครบ904.52
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ1,170.00ไม่ครบ194.75
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษครบ541.50ครบ95.00
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษครบ3,486.96ครบ1,105.51
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษครบ1.00ครบ467.40
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษครบ6,351.18ครบ8.61
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษครบ646.27ครบ42.82
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ12,803.98ไม่ครบ608.24
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษครบ1,684.00ครบ558.56
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ410.00ไม่ครบ25.81
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษครบ808.20ครบ85.69
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษครบ2,792.01ครบ181.71
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษครบ4,463.01ครบ566.72
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษครบ3,061.00ครบ33.40
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษครบ1,593.00ครบ80.75
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษครบ10,559.31ครบ139.70
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ523.71
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษครบ2,384.52ครบ375.18
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษครบ4,801.47ครบ333.86
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษครบ1,786.49ครบ199.50
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษครบ3,274.60ครบ2.50
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษครบ1,866.90ครบ186.42
รจจ.ศรีสะเกษ ครบ8,165.00ครบ563.25
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษครบ825.00ครบ194.58
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษครบ1,933.51ครบ107.05
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษครบ4,214.63ครบ227.49
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษครบ4,047.87ครบ249.26
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษครบ4,053.00ครบ400.50
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ครบ10,558.57ครบ376.40
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2ครบ10,363.24ครบ338.47
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3ครบ1,250.40ครบ429.69
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4ครบ12,632.00ครบ214.80
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรไม่ครบ8,737.00ไม่ครบ654.73
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษครบ4,910.50ครบ135.85
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญไม่ครบ16,552.00ไม่ครบ132.15
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษไม่ครบ33,603.00ไม่ครบ12,750.00
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบ57,183.27ไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ไม่ครบ107.12ไม่ครบ280.36
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษครบ67,928.00ครบ770.61
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครบ1,603.00ครบ232.15
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษครบ997.00ครบ305.62
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษครบ9,120.00ครบ2,609.42
รวม