สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2ครบ26,901.30ครบ1.85
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีครบ11,133.00ครบ503.09
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีครบ2,868.00ครบ48.17
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานีครบ24,660.00ครบ1,410.75
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้นครบ469.00ครบ21.52
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐครบ418.00ครบ85.19
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องในครบ463.00ครบ59.47
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียมครบ69.00ครบ7.44
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดงครบ421.00ครบ1.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดมครบ630.00ครบ42.98
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผลครบ576.00ครบ47.71
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุมครบ524.00ครบ0.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวยครบ155.00ครบ8.24
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืนครบ336.00ครบ29.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริกครบ426.00ครบ47.57
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหารครบ269.00ครบ47.10
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทรครบ236.00ครบ0.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบครบ443.00ครบ40.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานีครบ2,235.00ครบ74.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบครบ692.00ครบ47.72
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่ครบ404.00ครบ50.10
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์ครบ153.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงครบ235.00ครบ1.85
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธรครบ526.00ครบ47.57
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้กครบ365.00ครบ1.00
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ด่านศุลกากรช่องเม็กครบ25,987.00ครบ314.42
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีครบ2,985.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดมครบ2,400.00ครบ142.50
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผลครบ1,280.00ครบ190.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานีครบ53.80ครบ0.95
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐครบ1,216.20ครบ214.06
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหารครบ848.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบครบ2,486.64ครบ66.95
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครบ1,787.34ครบ93.68
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานีครบ1,705.17ครบ0.95
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีครบ1,290.40ครบ267.59
สำนักงานชลประทานที่ 7ครบ40,292.00ครบ4,949.50
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4ครบ1,360.00ครบ402.92
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีครบ1,016.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีครบ4,808.00ครบ2,124.26
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4ครบ4,429.68ครบ1,765.07
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานีครบ19,289.85ครบ1,284.21
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีครบ4,118.64ครบ605.72
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ802.85ไม่ครบ1,126.70
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีครบ3,716.89ครบ233.28
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11ครบ1,342.61ครบ167.71
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีครบ282,053.63ครบ355.42
สำนักงานทางหลวงที่ 9 ครบ15,578.00ครบ9,241.25
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)ครบ5,590.84ครบ1,914.75
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)ครบ5,489.78ครบ104.40
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)ครบ11,194.66ครบ617.50
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11ครบ6,401.00ครบ807.50
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครบ9,347.28ครบ151.19
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีครบ418.00ครบ0.95
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีครบ960.80ครบ381.86
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีครบ1.00ครบ3,773.19
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีครบ7,656.01ครบ275.07
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีครบ1.00ครบ147.18
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีครบ10,924.20ครบ84.29
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีครบ1,919.81ครบ275.63
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีครบ4,189.15ครบ617.50
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีครบ4,038.38ครบ408.82
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีครบ16,740.00ครบ466.14
เรือนจำกลางอุบลราชธานี ครบ85,568.71ครบ700.00
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีครบ1,788.34ครบ394.25
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีครบ2,590.00ครบ359.93
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีครบ11,886.00ครบ132.80
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีครบ927.00ครบ138.56
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีครบ7,284.02ครบ212.80
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีครบ4,076.00ครบ665.00
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานีครบ4,836.33ครบ672.55
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีครบ4,700.00ครบ47.50
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครบ4,500.00ครบ42.75
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีครบ19,848.98ครบ655.63
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ครบ14,256.00ครบ457.90
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2ครบ17,814.47ครบ380.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ครบ1,370.69ครบ623.83
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4ครบ9,375.31ครบ147.25
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5ครบ11,320.00ครบ369.82
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญครบ93,132.01ครบ509.95
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐครบ12,400.00ครบ411.35
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบครบ1,766.01ครบ329.01
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีครบ4,905.00ครบ474.05
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมครบ23,580.00ครบ251.75
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลครบ21,400.00ครบ223.25
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีครบ46,550.00ครบ477.36
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีครบ16,450.00ครบ373.35
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีครบ7,829.97ครบ682.05
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีครบ28,282.00ครบ220.85
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)ครบ1,897.00ครบ152.00
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีครบ17,086.09ครบ913.23
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ครบ1,718.00ครบ389.50
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) ครบ8,578.00ครบ151.47
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีครบ154,433.50ครบ3,786.40
รวม