สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิครบ593.00ครบ180.28
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิครบ7,000.00ครบ80.71
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิไม่ครบ3,656.46ไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิครบ1,251.00ครบ28.80
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิครบ5,316.32ครบ750.61
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์ครบ453.00ครบ66.96
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อครบ469.00ครบ46.14
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์ครบ151.00ครบ53.67
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสารครบ207.00ครบ58.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัสครบ475.00ครบ26.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิตครบ257.00ครบ26.94
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้าครบ309.00ครบ32.22
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่นครบ248.00ครบ33.68
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์ครบ270.00ครบ41.17
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียวครบ409.00ครบ40.22
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิครบ1,185.50ครบ68.49
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดงครบ425.00ครบ51.72
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหวครบ409.00ครบ67.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิครบ3,867.84ครบ539.60
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัสครบ912.00ครบ255.45
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียวครบ1,204.20ครบ187.68
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิครบ1.00ครบ2.85
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิครบ6,616.00ครบ432.50
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิครบ1,424.00ครบ1.85
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิครบ1,557.00ครบ236.55
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิครบ3,296.94ครบ785.50
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิครบ3,032.20ครบ225.17
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิครบ2,282.00ครบ509.52
ส.ป.ก.ชัยภูมิครบ4,051.44ครบ69.16
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิครบ10,530.00ครบ155.73
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิครบ1,894.32ครบ146.31
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิครบ475.00ครบ0.00
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิครบ1,633.00ครบ15.35
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิครบ588.00ครบ84.21
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิครบ3,129.00ครบ189.94
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิครบ4,976.00ครบ1,078.08
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิครบ10,098.30ครบ91.48
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิครบ1.00ครบ378.25
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิครบ1,822.56ครบ229.46
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ3,537.00ไม่ครบ413.53
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิครบ2,794.09ครบ149.03
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิครบ2,563.00ครบ58.12
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิครบ2,407.00ครบ637.47
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ48,184.28ไม่ครบ286.90
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิครบ768.00ครบ40.71
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิครบ283.09ครบ12.44
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิครบ4,705.00ครบ188.33
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ581.40ไม่ครบ238.02
สปส.จ.ชัยภูมิครบ5,396.62ครบ496.26
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิครบ3,756.00ครบ473.77
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ6,691.67ไม่ครบ140.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบ15,792.00ไม่ครบ290.28
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2ครบ11,363.31ครบ541.62
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ครบ9,809.96ครบ346.54
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิไม่ครบ38,520.13ไม่ครบ305.96
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิครบ1,363.12ครบ414.34
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบไม่ครบ122.55
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ครบ1,222.00ครบ9,875.00
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิครบ20,914.88ครบ1,310.00
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิครบ51,644.00ครบ1,152.55
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิครบ9,234.19ครบ501.60
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ13,651.01ไม่ครบ1,592.69
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ครบ1,014.00ครบ188.34
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิครบ616.00ครบ338.49
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
รวม