สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญครบ155.00ครบ114.91
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญครบ9,428.17ครบ130.94
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญครบ1,009.00ครบ197.75
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญครบ1,267.00ครบ42.22
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญครบ8,246.12ครบ456.19
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศาครบ461.00ครบ36.56
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญครบ1.00ครบ106.62
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจครบ334.00ครบ44.45
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคมครบ167.00ครบ50.22
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพานครบ352.00ครบ50.50
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญครบ2,004.06ครบ562.51
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญครบ1,296.00ครบ62.79
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญครบ1,078.00ครบ165.69
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญครบ596.00ครบ80.17
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญครบ247.37ครบ130.64
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญครบ2,558.30ครบ357.55
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญครบ2,299.64ครบ336.71
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญครบ556.00ครบ582.53
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญครบ1,971.60ครบ66.80
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญครบ7,953.55ครบ148.78
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญครบ1,297.50ครบ112.10
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญครบ835.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญครบ405.00ครบ0.95
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญครบ1,414.00ครบ277.91
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญครบ358.77ครบ292.01
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญครบ990.00ครบ120.24
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบ3,542.00ไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญครบ1,709.00ครบ25.32
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครบ1,602.00ครบ374.13
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญครบ1,961.00ครบ64.13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญครบ95.47ครบ53.20
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญครบ2,405.17ครบ68.37
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญครบ1,142.00ครบ169.58
รจจ.อำนาจเจริญ ครบ37,429.11ครบ499.99
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญครบ316.00ครบ75.95
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญครบ1,927.08ครบ107.69
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญครบ6,220.00ครบ178.72
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญครบ422.00ครบ106.89
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญครบ3,866.21ครบ295.01
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญครบ745.00ครบ327.22
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญครบ2,774.00ครบ203.30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญครบ10,304.00ครบ160.34
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญครบ485.64ครบ120.75
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานครบ12,000.00ครบ222.68
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญครบ45,266.00ครบ2.85
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญครบ15,690.00ครบ841.70
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ครบ962.00ครบ240.50
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญครบ541.00ครบ328.16
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญครบ4,764.75ครบ1,024.28
รวม