สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภูครบ1.00ครบ133.00
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภูครบ12,184.51ครบ96.34
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูครบ1,769.00ครบ101.65
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภูครบ1,808.00ครบ84.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�ครบ11,904.00ครบ397.97
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลางครบ304.00ครบ58.83
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�ครบ109.00ครบ0.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสังครบ318.00ครบ58.84
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภูครบ1.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�ครบ385.00ครบ58.91
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหาครบ309.00ครบ93.60
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภูครบ5,545.53ครบ516.19
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภุครบ652.00ครบ120.36
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูครบ1,123.00ครบ205.20
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภูครบ607.20ครบ52.25
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูครบ1,690.00ครบ365.62
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูครบ6,830.00ครบ222.01
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูครบ11,825.98ครบ282.94
สปก. หนองบัวลำภูครบ1,527.90ครบ21.70
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภูครบ7,275.55ครบ374.39
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภูครบ1,245.00ครบ304.19
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภูครบ214.00ครบ19.00
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภูครบ559.00ครบ72.20
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภูครบ668.00ครบ186.70
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูครบ58,863.62ครบ468.26
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูครบ4,417.00ครบ477.44
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูครบ1,447.00ครบ162.18
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูครบ7,472.16ครบ40.12
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภูครบ1,025.00ครบ513.00
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูครบ2,865.00ครบ0.95
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภูครบ3,055.00ครบ763.82
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภูครบ2,100.00ครบ122.88
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภูครบ2,865.00ครบ56.05
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภูครบ1,350.00ครบ229.30
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูครบ42,926.33ครบ463.40
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูครบ724.00ครบ53.49
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภูครบ1,790.00ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภูครบ3,312.00ครบ199.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูครบ771.00ครบ177.32
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภูครบ2,829.00ครบ556.11
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูครบ148.00ครบ658.60
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภูครบ3,043.05ครบ346.50
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ครบ11,736.00ครบ209.95
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2ครบ9,039.65ครบ307.47
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูครบ2,106.98ครบ0.95
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูครบไม่ครบครบไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ครบ1,368.00ครบ133.71
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูครบ1.00ครบ293.13
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูครบ7,975.00ครบ2,737.92
รวม