สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีครบ1,036.00ครบ0.95
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรีครบ1,902.00ครบ0.95
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีครบ1,686.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรภาค 4ครบ10,702.00ครบ598.45
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1ครบ22,702.00ครบ484.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2ครบ14,985.00ครบ570.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อยครบ575.00ครบ57.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวยครบ656.00ครบ95.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทองครบ2,744.00ครบ95.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่ครบ1,665.00ครบ57.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 1ครบ3,213.00ครบ95.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2ครบ2,411.00ครบ95.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1ครบ1,420.00ครบ30.40
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 2ครบ2,074.00ครบ38.00
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1ครบ12,000.00ครบ936.69
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรีครบ5,273.00ครบ570.00
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีครบ1,042.00ครบ69.87
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรีครบ1,545.00ครบ456.00
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีครบ1,071.00ครบไม่ครบ
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรีครบ733.00ครบ244.27
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีครบ1,568.00ครบ483.55
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีครบ2,015.00ครบ27.15
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีครบ1,281.00ครบ379.41
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีครบ26,081.00ครบ199.50
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีครบ1,359.00ครบ24.46
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6ครบ7,569.00ครบ376.10
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรีครบ877.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรีครบ490.00ครบ81.45
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีครบ2,787.00ครบ106.60
สำนักงานจังหวัดนนทบุรีครบ23,280.00ครบ2,012.13
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรีครบ2,857.00ครบ379.97
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีครบ15,247.00ครบ106.52
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ171.86
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรีครบ2,195.00ครบ85.53
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีครบ2,184.00ครบ15.48
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีครบ1,445.00ครบ310.64
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีครบ15,702.00ครบ88.78
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีครบ7,000.00ครบ236.21
รจก.บางขวาง ครบ202,532.00ครบ149.86
เรือนจำจังหวัดนนทบุรีครบ54,745.00ครบ432.88
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีครบ620.00ครบ52.14
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีครบ1,766.00ครบ122.16
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรีครบ5,000.00ครบ169.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีครบ1,439.00ครบ227.21
สปส.จ.นนทบุรีไม่ครบ12,107.00ไม่ครบ199.50
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีครบ1,734.00ครบ122.18
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรีครบ3,817.00ครบ171.16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ครบ11,598.00ครบ106.02
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2ครบ11,981.00ครบ297.44
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีครบ13,762.00ครบ393.44
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีครบไม่ครบครบไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีครบ4,847.00ครบ267.24
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีครบ22,403.00ครบ1,256.76
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีครบ19,821.00ครบ1,026.10
สถาบันทันตกรรมครบ72,000.00ครบ120.66
สถาบันโรคทรวงอกครบ549,000.00ครบ681.63
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติครบ128,000.00ครบ318.38
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครบ1,872.00ครบ222.37
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีครบ613.00ครบ100.26
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีครบ18,000.00ครบ4,064.90
รวม