สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยไม่ครบ22,452.53ไม่ครบ101.34
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลยครบ4,516.00ครบ36.07
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลยครบ1,901.00ครบ299.74
สำนักงานคลังจังหวัดเลยครบ2,160.00ครบ43.85
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลยครบ9,976.00ครบ536.75
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคานครบ476.00ครบ66.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้ายครบ256.00ครบ104.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่ครบ535.00ครบ66.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้วครบ31.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชมครบ431.00ครบ64.60
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาวครบ101.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึงไม่ครบ357.00ไม่ครบ73.15
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือครบ247.00ครบ66.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุงครบ856.00ครบ59.85
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณครบ414.00ครบ66.50
ด่านศุลกากรเชียงคานไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ด่านศุลกากรท่าลี่ครบ6,457.99ครบ411.35
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลยครบ5,014.80ครบ930.25
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยครบ796.00ครบ171.51
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยครบ773.00ครบ85.50
สำนักงานประมงจังหวัดเลยครบ244.40ครบ26.73
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยไม่ครบ1,781.00ไม่ครบ367.65
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยครบ1,089.38ครบ341.43
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยครบ2,356.30ครบ163.11
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยครบ7,936.34ครบ165.75
ท่าอากาศยานเลยครบ34,766.85ครบ155.50
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลยครบ1,445.24ครบ1.85
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดเลยครบ921.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลยครบ552.00ครบ0.95
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยครบ2,583.98ครบ576.99
สำนักงานจังหวัดเลยครบ2,130.00ครบ2,010.05
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลยครบ1,997.00ครบ0.95
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลยครบ6,836.25ครบ120.33
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ147.07
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลยครบ1,212.47ครบ195.46
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลยครบ2,406.79ครบไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลยครบ1,469.82ครบ146.42
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลยครบ2,822.88ครบ40.11
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยครบ1,804.00ครบ231.07
เรือนจำจังหวัดเลยครบ26,950.34ครบ339.13
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลยครบ3,100.00ครบ0.95
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลยครบ644.00ครบ0.00
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยครบ4,789.01ครบ160.45
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยครบ378.00ครบ122.73
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)ครบ3,656.19ครบ265.25
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยครบ2,796.70ครบ625.78
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลยครบ3,417.15ครบ488.91
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ครบ14,729.28ครบ155.07
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ครบ10,560.00ครบ879.25
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ครบ5,907.33ครบ535.43
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภูครบ6,208.13ครบ1,343.21
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลยครบ3,455.61ครบ101.97
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ10,516.00ไม่ครบ618.58
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบ33,324.00ไม่ครบ588.22
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยครบ41,999.82ครบ147.96
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยไม่ครบ12,362.00ไม่ครบ1,378.65
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ครบ2,605.00ครบ221.15
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยครบ1,059.00ครบ225.40
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ครบ5,787.01ครบ2,558.80
รวม