สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามครบ640.00ครบ203.42
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามครบ7,251.89ครบ106.43
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามครบ2,707.86ครบ196.75
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามครบ1,682.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคามครบ7,259.60ครบ541.61
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัยครบ84.00ครบ50.43
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรังครบ163.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำครบ350.00ครบ9.11
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัยครบ512.00ครบ42.92
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืนครบ576.00ครบ58.54
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือกครบ614.00ครบ10.33
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูนครบ265.00ครบ8.10
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือครบ337.28ครบ25.55
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัยครบ506.00ครบ65.98
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคามครบ994.00ครบ48.30
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราชครบ103.00ครบ10.08
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุมครบ412.00ครบ52.30
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคามครบ3,377.87ครบ829.81
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือครบ983.70ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามครบ1,165.24ครบ123.02
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคามครบ1,019.00ครบ146.87
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามครบ1,486.00ครบ85.93
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคามครบ1.00ครบ0.95
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามครบ603.00ครบ645.12
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามครบ2,180.95ครบ748.91
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามครบ2,457.92ครบ783.80
ส.ป.ก. มหาสารคามครบ1,997.00ครบ0.95
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามครบ13,813.93ครบ187.40
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)ครบ13,358.01ครบ4,668.60
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามครบ2,062.14ครบ0.95
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคามครบ678.00ครบ106.13
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามครบ559.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคามครบ190.00ครบ114.95
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามครบ2,564.84ครบ214.17
สำนักงานจังหวัดมหาสารคามครบ18,857.99ครบ950.81
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคามครบ6,102.00ครบ0.95
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามครบ1,969.00ครบ80.30
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามครบ5,786.30ครบ136.34
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามครบ1.00ครบ26.70
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามครบ1,910.00ครบ482.36
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามครบ4,123.00ครบ200.79
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคามครบ1,685.00ครบ107.06
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคามครบ2,230.16ครบ55.53
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามครบ1,337.00ครบ107.05
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ครบ69,163.46ครบ1,191.90
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามครบ1,568.00ครบ187.64
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามครบ3,015.00ครบ187.91
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามไม่ครบ5,947.00ไม่ครบ199.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามครบ1,242.00ครบ297.14
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามครบ3,896.00ครบ283.73
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามครบ2,690.00ครบ601.79
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคามครบ4,601.28ครบ366.19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1ครบ10,067.91ครบ93.70
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ครบ11,708.00ครบ337.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ครบ8,958.05ครบ551.14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามครบ11,986.40ครบ102.90
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามครบ5,760.15ครบ0.95
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยครบ109.25ครบ286.49
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคามไม่ครบ25,735.00ไม่ครบ679.25
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามครบ29,497.00ครบ1,356.60
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามครบ41,610.72ครบ870.06
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมครบ11,237.00ครบ268.65
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามครบ15,827.23ครบ140.10
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามครบ19,289.00ครบ1,114.54
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ครบ1,299.00ครบ202.67
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามครบ824.00ครบ140.54
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามครบ11,191.78ครบ1,652.00
รวม