สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครครบ301.00ครบ153.02
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครครบ4,416.00ครบ109.42
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครครบ7,513.01ครบ67.85
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนครครบ3,273.69ครบ141.83
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนครครบ750.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนครครบ10,504.00ครบ781.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์ครบ314.00ครบ44.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้าครบ224.00ครบ12.80
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณครบ295.00ครบ0.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์ครบ298.00ครบ13.85
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอยครบ258.00ครบ14.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วงครบ213.00ครบ66.51
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคมครบ459.00ครบ58.41
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคนครบ482.00ครบ53.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วครบ1.00ครบ11.92
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพานครบ250.00ครบ53.37
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนครครบ1,031.00ครบ31.82
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาสครบ684.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิครบ363.00ครบ58.30
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดินครบ881.00ครบ98.27
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาวครบ332.00ครบ44.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวยครบ462.00ครบ53.24
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครครบ3,066.53ครบ1,022.62
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครครบ1,672.00ครบ58.72
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนครครบ1,776.00ครบ442.98
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนครครบ1,153.00ครบ53.37
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนครครบ350.00ครบ210.02
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครครบ1,974.00ครบ609.49
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครครบ1,987.00ครบ202.57
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครครบ3,773.00ครบ782.23
ส.ป.ก. สกลนครครบ2,971.88ครบ132.10
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครครบ12,259.16ครบ1,126.13
ท่าอากาศยานสกลนครครบ59,654.00ครบ241.30
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)ครบ19,471.04ครบ4,820.25
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครครบ2,040.00ครบ313.29
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนครครบ4,879.00ครบ32.02
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ครบ487.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนครครบ583.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนครครบ801.00ครบ0.95
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครครบ2,307.00ครบ51.77
สำนักงานจังหวัดสกลนครครบ5,040.00ครบ252.80
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนครครบ4,855.00ครบ353.36
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครครบ473.00ครบ291.78
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครครบ9,011.70ครบ40.02
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนครครบ15,831.83ครบ913.25
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครครบ1,708.00ครบ148.29
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครครบ3,509.90ครบ350.87
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนครครบ2,644.00ครบ104.08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนครครบ2,722.66ครบ242.10
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนครครบ44.00ครบ3.34
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนครครบ3,510.44ครบ292.30
รจจ.สกลนคร ครบ115,175.99ครบ698.29
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนครครบ770.00ครบ120.39
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครครบ1,958.19ครบ396.28
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครครบ6,734.99ครบ409.35
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครครบ1,004.00ครบ106.21
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครครบ3,308.67ครบ323.43
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครครบ2,819.49ครบ721.80
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนครครบ5,027.26ครบ120.65
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ครบ11,640.00ครบ430.44
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2ครบ18,475.27ครบ515.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3ครบ13,570.08ครบ266.85
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครครบ5,899.27ครบ284.46
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครครบ4,164.18ครบ258.18
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมครบ13,544.00ครบ2,162.08
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครครบ55,910.00ครบ816.98
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดินครบ20,386.00ครบ882.73
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครครบ11,628.00ครบ536.63
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครครบ19,086.24ครบ1,504.45
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ครบ1,717.00ครบ280.74
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครครบ532.00ครบ248.44
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครครบ12,717.30ครบ2,741.50
รวม