สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมครบ672.00ครบ0.95
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมครบ8,096.00ครบ174.30
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนมครบ1,883.00ครบ124.08
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมครบ2,710.00ครบ103.65
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนมครบ9,328.00ครบ579.01
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทนครบ278.00ครบ62.61
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนมครบ349.00ครบ69.06
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแกครบ401.00ครบ80.91
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้าครบ116.00ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพงครบ657.00ครบ88.17
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปากครบ324.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์ครบ226.00ครบ32.84
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนครครบ362.00ครบ52.84
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงครามครบ339.00ครบ68.14
ด่านศุลกากรนครพนมครบ27,984.00ครบ137.62
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ครบ4,105.50ครบ706.80
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนมครบ1,363.50ครบ153.90
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนมครบ4,105.50ครบ160.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงครามครบ1,145.70ครบ153.90
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมครบ1,071.00ครบ133.05
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมครบ1,301.00ครบ358.48
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมครบ1,226.00ครบ151.08
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนมครบ1,283.00ครบ13.31
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมครบ2,559.92ครบ928.28
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมครบ3,045.00ครบ129.11
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมครบ2,469.32ครบ578.65
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนมครบ1,791.00ครบ42.75
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมครบ14,219.59ครบ188.11
ท่าอากาศยานนครพนมครบ83,124.88ครบ338.35
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมครบ1,009.00ครบ247.08
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนมครบ4,517.34ครบ35.03
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ครบ278.00ครบ0.95
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนมครบ586.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนมครบ834.00ครบ158.91
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมครบ2,379.00ครบ429.25
สำนักงานจังหวัดนครพนมครบ4,102.54ครบ1,508.42
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมครบ3,944.00ครบ206.15
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมครบ1,721.00ครบ377.36
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมครบ9,332.20ครบ81.74
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมครบ1,361.00ครบ419.82
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมครบ2,928.00ครบ396.15
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมครบ3,582.00ครบ669.75
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนมครบ1,633.80ครบ97.03
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนมครบ3,044.20ครบ55.12
สพ.นครพนมครบ7,404.33ครบ162.09
รจก.นครพนม ครบ64,184.67ครบ753.45
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมครบ1,850.19ครบ34.07
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมครบ3,621.00ครบ301.53
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนมครบ4,820.00ครบ193.86
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมครบ1,106.00ครบ161.60
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมครบ4,244.22ครบ399.14
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมครบ2,230.00ครบ493.60
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมครบ14,043.12ครบ662.71
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ครบ9,121.68ครบ602.81
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2ครบ13,438.50ครบ721.69
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมครบ8,044.43ครบ511.32
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมครบ3,654.60ครบ87.40
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมครบ35,316.54ครบ290.32
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมครบ13,827.00ครบ0.95
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงครบ12,608.00ครบ404.25
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมครบ17,551.38ครบ1,215.60
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ครบ2,245.00ครบ257.35
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมครบ1,168.00ครบ55.36
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมครบ16,575.55ครบ362.00
รวม