สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารครบ721.00ครบ79.85
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารครบ8,815.92ครบ117.43
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารครบ10,503.30ครบ0.95
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารครบ1,550.00ครบ58.56
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารครบ2,300.00ครบ2.85
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหารครบ12,680.40ครบ247.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอีครบ179.00ครบ26.61
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาลครบ277.00ครบ13.16
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อยครบ332.00ครบ29.31
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารครบ1.00ครบ56.03
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูงครบ209.00ครบ42.58
ด่านศุลกากรมุกดาหารครบ42,752.96ครบ212.94
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารครบ3,937.75ครบ531.31
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารครบ1,286.00ครบ115.92
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหารครบ1,422.00ครบ92.36
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารครบ2,243.00ครบ45.25
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหารครบ706.00ครบ251.80
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารครบ2,317.02ครบ0.95
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารครบ1,908.00ครบ47.50
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารครบ990.00ครบ169.10
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ครบ2,217.00ครบ96.36
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหารครบ46,864.60ครบ319.41
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารครบ1,357.00ครบ330.95
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหารครบ975.00ครบ2.85
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหารครบ613.00ครบ63.97
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหารครบ375.00ครบ0.95
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารครบ2,928.00ครบ562.76
สำนักงานจังหวัดมุกดาหารครบ38,392.19ครบ1,464.00
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหารครบ3,165.00ครบ256.44
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารครบ2,322.00ครบ213.26
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารครบ8,453.25ครบ66.54
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารครบ1,328.00ครบ171.95
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารครบ2,446.00ครบ106.63
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารครบ2,100.00ครบ133.95
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารครบ1,207.00ครบ395.54
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารครบ2,107.43ครบ50.05
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารครบ2,459.00ครบ235.60
เรือนจำจังหวัดมุกดาหารครบ27,427.58ครบ603.93
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหารครบ1,272.00ครบ121.56
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารครบ2,958.00ครบ250.20
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหารครบ5,059.00ครบ250.21
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหารครบ738.00ครบ115.43
สปส.จ.มุกดาหารครบ2,238.66ครบ298.12
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารครบ1,078.00ครบ53.13
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารครบ3,237.48ครบ201.45
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหารครบ11,617.00ครบ245.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารครบ8,266.08ครบ356.18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารไม่ครบ3,061.00ไม่ครบ1.85
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารครบ4,381.92ครบ173.60
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารครบ10,252.32ครบ86.45
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารครบ37,392.00ครบ468.93
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อยครบ6,800.00ครบ341.41
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารครบ12,527.75ครบ1,056.47
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ครบ1,856.00ครบ319.52
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารครบ753.00ครบ178.74
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารครบ11,230.00ครบ5,409.00
รวม