สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือครบ2,812.14ครบ163.58
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3ครบ41,126.96ครบ298.65
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่ครบ7,812.80ครบ12.47
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ครบ211.08
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ครบ14,066.21ครบ0.95
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ครบ15,410.16ครบ172.27
สำนักงานคลังเขต 5ครบ1,945.34ครบ0.95
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ครบ2,314.00ครบ2.85
สำนักงานสรรพากรภาค 8ครบ17,169.40ครบ242.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1ครบ12,377.88ครบ821.08
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2ครบ3,499.39ครบ457.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทองครบ678.00ครบ90.08
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาวครบ404.00ครบ39.86
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการครบ276.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่าครบ455.00ครบ146.91
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ดครบ815.00ครบ18.63
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อครบ243.00ครบ42.75
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝางครบ1,021.00ครบ36.91
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าวครบ496.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 1ครบ3,131.00ครบ214.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 2ครบ3,662.00ครบ50.65
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่มครบ305.00ครบ61.75
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตงครบ494.00ครบ65.22
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริมครบ1,101.00ครบ42.78
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อายครบ275.00ครบ39.70
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหงครบ78.00ครบ104.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิงครบ341.00ครบ1.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพงครบ1,475.40ครบ101.75
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทรายครบ1,084.00ครบ93.17
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตองไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภีครบ995.00ครบ57.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดงครบ341.00ครบ40.85
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อยครบ55.00ครบ169.10
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอดครบ504.00ครบ122.55
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3ไม่ครบ6,849.32ไม่ครบ252.82
ด่านศุลกากรเชียงดาวครบ2,106.00ครบ0.95
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ครบ2,360.40ครบ61.75
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5ครบ9,837.90ครบ363.85
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ครบ12,803.50ครบ2,107.03
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ครบ3,636.10ครบ213.30
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ครบ1,210.00ครบ808.45
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9ครบ2,922.00ครบ0.95
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานชลประทานที่ 1ครบ50,679.00ครบ3,833.05
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบครบ276.41
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ครบ632.00ครบ68.45
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5ครบ3,660.67ครบ383.96
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ3,035.00ไม่ครบ1,013.00
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6ไม่ครบ8,141.41ไม่ครบไม่ครบ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ครบ22,410.80ครบ225.90
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ3,107.76ไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ครบ3,200.24ครบ90.89
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ครบ6,342.89ครบ1,868.63
ส.ป.ก. เชียงใหม่ครบ3,175.00ครบ133.12
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1ครบ2,179.50ครบ23.28
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ครบ46,498.54ครบ148.20
สำนักงานทางหลวงที่ 1 ครบ11,628.00ครบ4,207.00
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)ครบ7,816.00ครบ793.25
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ครบ958.00ครบ275.50
สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)ครบ2,765.00ครบ334.26
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)ครบ15,674.00ครบ319.42
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือครบ11,451.17ครบ138.48
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ครบ2,570.50ครบ2.85
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ครบ882.00ครบ49.40
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ครบ1,616.00ครบ208.72
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ครบ5,088.00ครบ402.43
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ74,029.01ไม่ครบ1,737.30
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ครบ1,880.00ครบ45.90
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ครบ14,035.00ครบ110.18
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ2,812.00ไม่ครบ118.49
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ครบ2,248.00ครบ796.79
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ครบ3,265.53ครบ1,196.32
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ครบ7,605.00ครบ126.24
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ครบ19,094.00ครบ193.25
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ครบ12,345.01ครบ328.85
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ ครบ61,167.80ครบ571.57
เรือนจำกลางเชียงใหม่ ครบ136,028.00ครบ2,509.60
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5ครบ17,291.70ครบ1,310.01
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ครบ750.00ครบ97.79
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ครบ1,190.00ครบ459.06
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ครบ9,359.99ครบ199.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ครบ460.00ครบ339.16
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ครบ30,240.00ครบ891.10
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครบ930.00ครบ311.62
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ครบ5,043.63ครบ966.47
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ครบ5,527.45ครบไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ครบ12,718.38ครบ676.11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ครบ4,923.77ครบ161.90
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ครบ7,662.24ครบ588.84
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ครบ13,530.30ครบ503.97
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5ครบ11,577.70ครบ520.30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6ครบ9,539.85ครบ448.45
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ครบ3,041.00ครบ257.80
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ครบ11,865.46ครบ867.01
โสตศึกษาอนุสารสุนทรครบ20,895.00ครบ552.55
วิทยาลัยการอาชีพจอมทองครบ14,666.63ครบ763.52
วิทยาลัยการอาชีพฝางครบ14,671.40ครบ418.85
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ครบ33,114.00ครบ1,643.95
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ครบ51,864.00ครบ634.93
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบ5,000.00ไม่ครบ490.03
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครบ23,893.00ครบ1,251.90
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ครบ6,593.28ครบ500.54
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ครบ34,292.55ครบ217.30
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ครบ2,100.00ครบ229.24
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ครบ9,963.19ครบ1,544.75
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครบ5,419.00ครบ665.73
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบไม่ครบ50.05
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ครบ4,577.00ครบ19.00
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)ครบ594.00ครบ53.24
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ครบ930.00ครบ589.50
ตำรวจภูธรภาค 5ครบ27,512.53ครบ4,294.45
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ครบ31,712.00ครบ21,083.29
รวม