สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนครบ486.60ครบ119.02
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูนครบ7,600.99ครบ26.64
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนครบ3,855.60ครบ50.62
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูนครบ2.10ครบ107.88
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูนครบ9,175.12ครบ152.71
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้างครบ161.00ครบ40.67
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิครบ443.00ครบ26.63
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่งครบ470.00ครบ74.57
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซางครบ687.00ครบ26.63
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูนครบ1,665.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทาครบ505.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้ครบ445.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่องครบ349.00ครบ39.95
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2ครบ3,829.21ครบ60.74
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนครบ4,642.74ครบ505.09
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนครบ722.00ครบ38.27
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูนครบ1,948.21ครบ547.22
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนครบ921.30ครบ198.08
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนครบ502.00ครบ93.26
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนครบ2,154.00ครบ258.11
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนครบ2,420.00ครบ195.87
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูนครบ1,459.28ครบ422.16
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนครบ1,658.00ครบ60.53
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครบ14,851.10ครบ130.91
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนครบ1.00ครบ560.32
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนครบ3,877.00ครบ40.38
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูนครบ487.80ครบ53.20
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูนครบ336.00ครบ53.29
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนครบ3,185.00ครบ267.46
สำนักงานจังหวัดลำพูนครบ4,679.45ครบ1,036.53
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนครบ2,279.10ครบ542.45
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนครบ4,409.00ครบ225.74
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนครบ11,394.93ครบ122.82
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูนครบ1.00ครบ578.47
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูนครบ2,805.13ครบ0.95
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูนครบ1,606.60ครบ145.77
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนครบ1,879.54ครบ206.73
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนครบ2,698.73ครบ53.29
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนครบ1,694.00ครบ95.00
รจจ.ลำพูน ครบ55,407.00ครบ727.38
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนครบ102.00ครบ96.57
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนครบ3,472.00ครบ66.50
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนครบ7,283.00ครบ130.47
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนครบ1,684.00ครบ231.32
สปส.จ.ลำพูนครบ4,801.00ครบ248.84
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนครบ2,375.50ครบ171.00
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูนครบ2,466.00ครบ329.61
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1ครบ10,485.42ครบ423.79
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2ครบ9,988.86ครบ388.28
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนครบ4,126.00ครบ285.85
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ครบ8,176.00ครบ372.60
วิทยาลัยการอาชีพป่าซางครบ7,282.00ครบ330.82
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนครบ31,713.00ครบ482.18
วิทยาลัยเทคนิคลำพูนครบ45,564.00ครบ189.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนครบ15,451.01ครบ415.44
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ครบ2,621.24ครบ209.69
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนครบ464.50ครบ160.66
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนครบ12,484.00ครบ1,926.13
รวม