สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบ671.00ไม่ครบ54.77
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานีครบ4,281.46ครบ183.81
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานีครบ1,310.00ครบ54.30
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1ครบ9,343.82ครบ496.61
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2ครบ21,128.30ครบ722.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1ครบ5,320.95ครบ38.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 2ครบ1,716.00ครบ52.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรีครบ2,286.20ครบ76.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานีครบ1,848.00ครบ64.89
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้วครบ1,597.00ครบ64.35
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกาครบ1,278.00ครบ76.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคกครบ1,258.00ครบ62.45
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือครบ643.00ครบ95.00
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1ครบ6,592.87ครบ452.87
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2ครบ7,265.17ครบ442.56
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีครบ2,326.00ครบ556.59
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1ครบ3,712.20ครบ189.44
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีครบ952.00ครบ98.59
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีครบ762.00ครบ95.85
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1ครบ8,904.82ครบ292.76
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีครบ3,524.00ครบ224.53
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครบ197,084.00ครบ336.30
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ครบ18,025.80ครบ1.90
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1ครบ8,476.00ครบ788.59
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีครบ2,103.00ครบ0.95
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีครบ3,253.87ครบ350.50
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ2,255.00ไม่ครบ162.91
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีครบ24,142.63ครบ311.51
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)ครบ5,806.50ครบ207.10
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีครบ1,857.19ครบ322.27
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานีครบ978.00ครบ13.39
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ1,493.00ไม่ครบ181.61
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีครบ3,280.32ครบ0.00
สำนักงานจังหวัดปทุมธานีครบ24,680.00ครบ236.36
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีครบ2,950.00ครบ326.27
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีครบ1,861.00ครบ26.60
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ17,009.52ไม่ครบ54.30
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีครบ11,433.00ครบ314.80
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีครบ526.00ครบ510.98
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีครบ3,144.00ครบ268.24
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีครบ2,244.00ครบ363.68
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีครบ2,602.77ครบ215.15
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีครบ4,169.00ครบ26.87
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีครบ8,204.00ครบ276.45
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบ73,014.96ไม่ครบ237.50
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงครบ33,114.39ครบ294.50
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบ54,224.40ไม่ครบ599.19
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ไม่ครบ106,198.00ไม่ครบ231.50
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีครบ21,882.70ครบ189.99
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ21,560.00ไม่ครบ1,051.85
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีครบ1,178.00ครบ116.75
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีครบ5,758.92ครบ336.72
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีครบ11,065.00ครบ253.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีครบ2,249.33ครบ270.15
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีครบ12,691.53ครบ532.00
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ2,977.77ไม่ครบ348.89
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ครบ84,750.00ไม่ครบ535.73
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีครบ3,145.16ครบ291.05
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ครบ11,968.00ครบ156.65
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ไม่ครบไม่ครบไม่ครบ348.55
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีครบ12,253.71ครบ240.54
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีครบ825.69ครบ379.56
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบ792.94
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบ28,644.00ไม่ครบ827.45
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ไม่ครบ47,316.00ไม่ครบ1,253.82
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีครบ18,536.00ครบ634.48
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีครบ211,500.00ครบ823.17
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ครบ1,520.21ครบ183.81
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ครบ1,990.99ครบ369.25
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ764.00ไม่ครบ279.70
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
รวม