สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครบ470.00ครบ192.56
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์ครบ6,007.50ครบ132.26
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ครบ3,261.00ครบ194.81
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ1,774.00ครบ314.09
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ครบ10,599.64ครบ979.93
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอนครบ558.00ครบ53.52
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขันครบ377.00ครบ80.28
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลาครบ397.00ครบ58.82
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาดครบ372.00ครบ40.13
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคกครบ337.00ครบ106.82
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัยครบ486.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่าครบ606.00ครบ80.20
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแลครบ359.00ครบ53.52
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ครบ5,035.80ครบ1,233.50
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาดครบ997.00ครบไม่ครบ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ1,620.90ครบ199.92
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ครบ2,488.00ครบ347.18
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ครบ3,109.00ครบ301.90
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครบ1,486.00ครบ41.74
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ1,071.00ครบ258.50
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ครบ2,361.00ครบ818.59
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ2,405.00ครบ120.69
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครบ3,853.00ครบ591.93
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์ครบ2,314.58ครบ110.20
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ13,420.29ครบ120.41
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)ครบ7,275.37ครบ1,176.10
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ1,269.00ครบ294.50
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ครบ445.00ครบ2.85
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ982.00ครบไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ731.20ครบ122.91
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ครบ1,922.60ครบ362.75
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ4,642.00ไม่ครบ634.09
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ4,761.00ครบ690.61
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ2,382.47ครบ66.89
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ8,262.00ครบ26.00
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ1,386.00ครบ362.86
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ3,772.00ครบ414.87
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ2,610.00ครบ55.58
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ800.00ครบ65.03
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ4,600.00ครบ53.52
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ1,800.00ครบ101.69
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครบ34,058.89ครบ291.58
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ750.00ครบ0.90
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ2,081.00ครบ53.52
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ไม่ครบ8,011.00ไม่ครบ141.12
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ1,152.00ครบ195.08
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ4,123.35ครบ445.04
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ1,847.00ครบ227.43
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ครบ2,839.00ครบ206.35
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ4,185.71ครบ231.16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ครบ15,160.47ครบ590.90
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2ครบ8,688.17ครบ422.53
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ4,589.25ครบ143.69
วิทยาลัยการอาชีพพิชัยไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ครบ43,792.99ครบ1,030.75
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ไม่ครบ12,226.05ไม่ครบ190.26
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ครบ24,974.00ครบ504.40
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ18,735.36ไม่ครบ1,105.43
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครบ1,722.00ครบ248.33
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ1,101.00ครบ237.37
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ครบ10,910.00ครบ1,141.20
รวม