สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านครบ495.00ครบ117.99
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านครบ4,864.52ครบ69.85
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านครบ1.00ครบ2.85
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านครบ1,440.00ครบ147.01
สำนักงานคลังจังหวัดน่านครบ1,489.00ครบ2.85
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านครบ6,532.61ครบ313.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลางครบ500.00ครบ53.89
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผาครบ748.00ครบ55.06
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้างครบ291.00ครบ79.98
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อยครบ272.00ครบ88.47
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่นครบ214.00ครบ83.35
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือครบ1.00ครบ80.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวงครบ374.00ครบ73.59
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัวครบ364.00ครบ37.53
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่านครบ853.00ครบ69.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริมครบ490.00ครบ48.83
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสาครบ734.00ครบ53.35
ด่านศุลกากรทุ่งช้างครบ4,473.00ครบ457.36
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านครบ5,138.43ครบ1,606.09
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านครบ411.00ครบ113.37
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่านครบ1,950.00ครบ404.39
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านครบ825.00ครบ345.33
สำนักงานประมงจังหวัดน่านครบ650.00ครบ46.33
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านครบ2,301.00ครบ604.37
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ครบ3,054.34ครบ141.02
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านครบ3,446.50ครบ28.30
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านครบ2,361.76ครบ1,198.66
ส.ป.ก. น่านครบ214.60ครบ558.13
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านครบ9,126.05ครบ181.32
ท่าอากาศยานน่านนครครบ23,765.90ครบ456.45
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านครบ1,218.00ครบ67.35
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่านครบ1,309.00ครบ39.94
สำนักงานสถิติจังหวัดน่านครบ872.00ครบ0.95
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่านครบ581.00ครบ2.85
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านครบ1,964.00ครบ69.31
สำนักงานจังหวัดน่านครบ4,807.25ครบ1,611.65
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่านครบ2,906.00ครบ110.20
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านครบ1,480.00ครบ81.85
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านครบ6,934.00ครบ81.11
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านครบ2,037.00ครบ232.89
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านครบ1,549.55ครบ191.90
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านครบ1,951.00ครบ211.38
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านครบ3,142.00ครบ107.04
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่านครบ1.00ครบ54.67
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านครบ3,142.00ครบ313.71
รจจ.น่าน ครบ25,904.00ครบ607.47
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านครบ548.00ครบ83.18
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่านครบ1,611.90ครบ86.08
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านไม่ครบ4,489.00ไม่ครบ363.18
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านครบ519.00ครบ150.52
สปส.จ.น่านครบ3,808.16ครบ345.41
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านครบ2,543.00ครบ176.08
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่านครบ3,306.69ครบ5.75
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ครบ17,487.69ครบ290.20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ครบ10,762.03ครบ526.54
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านครบ2,958.80ครบ232.62
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านครบ3,521.04ครบ322.17
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาครบ11,147.86ครบ389.50
วิทยาลัยเทคนิคน่านครบ31,661.00ครบ1,173.25
วิทยาลัยเทคนิคปัวครบ13,286.00ครบ967.43
วิทยาลัยสารพัดช่างน่านครบ134.40ครบ2.85
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านครบ17,083.10ครบ771.40
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ครบ877.84ครบ395.77
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านครบ1,150.00ครบ196.79
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ครบ9,516.00ครบ1,544.59
รวม