สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาครบ366.55ครบ69.99
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยาครบ5,376.00ครบ90.03
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาครบ3,927.00ครบ186.44
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาครบ1,366.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยาครบ7,779.99ครบ404.38
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุนครบ408.00ครบ42.54
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำครบ828.00ครบ47.79
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วนครบ275.00ครบ45.22
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้ครบ501.00ครบ33.93
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปงครบ312.00ครบ48.35
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซางครบ316.00ครบ66.39
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยาครบ1,288.00ครบ37.24
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจครบ415.00ครบ33.64
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�ครบ4,791.84ครบ1,374.65
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยาครบ1,050.00ครบ286.22
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาครบ760.00ครบ132.98
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาครบ956.00ครบ566.57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาครบ3,122.51ครบ0.95
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาครบ3,473.18ครบ63.33
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาครบ2,156.00ครบ156.39
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาครบ12,885.01ครบ191.48
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาครบ3,076.60ครบ88.35
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาครบ795.00ครบ2.85
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาครบ749.00ครบไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาครบ470.50ครบ66.49
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาครบ2,228.36ครบ61.88
สำนักงานจังหวัดพะเยาครบ22,081.93ครบ2,389.44
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาครบ2,902.00ครบ286.93
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาครบ6,205.99ครบ1.00
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาครบ3,208.99ครบ438.05
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาครบ2,724.00ครบ165.16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาครบ3,136.00ครบ443.07
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยาครบ2,056.00ครบ55.71
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาครบ2,616.00ครบ226.09
เรือนจำจังหวัดพะเยาครบ36,362.35ครบ90.43
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาครบ2,326.50ครบ55.85
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาไม่ครบ3,041.15ไม่ครบ222.35
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาไม่ครบ529.00ไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาครบ1,423.00ครบ113.96
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาครบ2,984.00ครบ50.01
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1ครบ7,326.42ครบ218.84
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2ครบ11,586.86ครบ538.24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาครบ3,051.74ครบ271.21
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาครบ4,645.00ครบ97.72
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ครบ8,785.00ครบ384.90
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ7,660.88ไม่ครบ511.99
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ไม่ครบ792.00ไม่ครบ227.67
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาครบ861.00ครบ238.98
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
รวม