สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ698.00ครบ130.71
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ3,714.50ครบ194.40
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ2,594.00ครบ0.95
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ13,994.00ครบ0.95
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ1,985.00ครบ0.95
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอนครบ1,272.00ครบ62.74
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ1,083.47ครบ31.63
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอนครบ10,324.00ครบ350.40
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวมครบ270.00ครบ52.25
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปายครบ274.00ครบ57.38
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อยครบ208.00ครบ57.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียงครบ483.00ครบ0.95
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมยครบ183.00ครบ0.95
ด่านศุลกากรแม่สะเรียงครบ3,040.00ครบ460.91
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนครบ3,945.00ครบ544.68
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอนครบ4,604.97ครบ960.45
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบ2,247.00ไม่ครบ155.25
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ1,125.00ครบ237.87
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ1,855.00ครบ128.10
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ1,205.00ครบ52.29
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ709.00ครบ0.00
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ1,594.00ครบ279.98
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ3,927.00ไม่ครบ0.90
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ1,434.00ครบ1,008.81
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอนครบ1,742.98ครบ2.85
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ5,172.02ครบ119.70
ท่าอากาศยานปาย ครบ7,146.99ครบ113.70
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ครบ39,620.00ครบ235.80
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนครบ4,517.00ครบ28.04
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ488.00ครบ9.50
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ1,056.60ครบ194.23
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ2,613.00ครบ1.00
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ4,154.00ครบ297.81
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ5,117.86ครบ70.30
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ3,264.00ครบ216.55
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ2,543.00ครบ57.51
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอนครบ1,389.88ครบ134.72
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ1,801.00ครบ267.80
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ858.00ครบ44.44
สพ.แม่ฮ่องสอนครบ4,134.64ครบ285.00
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ571.00ครบ106.39
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ1,064.00ครบ159.98
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนไม่ครบ3,201.02ไม่ครบ85.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอนครบ482.00ครบ59.34
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ3,164.45ครบ262.04
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ1,812.00ครบ196.49
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ1,794.40ครบ2.85
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ครบ9,543.67ครบ57.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ครบ12,406.86ครบ468.64
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ2,430.53ครบ80.60
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนครบ10,138.99ครบ317.04
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงครบ8,091.03ครบ371.21
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ9,574.13ครบ453.43
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครบ1,476.00ครบ185.35
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ679.00ครบ160.94
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนครบ8,148.00ครบ1,413.04
รวม